Nguyen tac danh may

BuddhaSasana
Vietnamese Buddhist Page, with Unicode Times font


Vài nguyên tắc đánh máy vi tính
cho trang web BuddhaSasana

1) Trình bày đơn giản, không cần dùng nhiều Styles, chỉ cần "Normal" style là đủ . (Fig.1)

Không nên dùng các Styles phức tạp khác (Heading1, Heading2, Title, List, HTML,...) , hay tạo ra các Styles mới khác.

2) Chỉ dùng 1 loại font duy nhất: Times New Roman, font size: 12 pts (Fig. 2)

3) Cho các tựa đề, tiểu tựa, v.v.: dùng các sizes lớn hơn (14, 16 pts...), hoặc dùng đậm (bold), nghiêng đậm (bold-italic), hoặc các màu sắc khác.

4) Trang giấy là US-Letter hoặc A4. Margins là 1 inch, hoặc 2.5 cm. Tabs là 0.25 inch hoặc 0.75 cm. (Fig.3 & Fig.4)

5) Tránh không dùng Bullets hoặc Automatic Numbering.

6) Paragraph alignment là: Left

7) Paragraph spacing: before: 0 pts; after: 6 pts. (Fig.5)

8) Không dùng "Curly quotation marks", chỉ dùng "Straight quotation marks".

9) Cho các tựa đề: Tránh không đánh máy toàn chữ hoa (capitals), mà chỉ đánh máy ký tự hoa ở đầu mỗi chữ. Thí dụ:

- Không đánh máy: ĐỨC PHẬT VÀ GIÁO PHÁP CỦA NGÀI
- Chỉ đánh máy: Đức Phật Và Giáo Pháp Của Ngài

Tóm lại, nguyên tắc chung là: S.I.B. (simplicity is best - đơn giản là tốt nhất).

Bình Anson
BuddhaSasana website

Fig. 1:

Fig 2:

Fig 3:

Fig 4:

Fig 5:

 


[Trở về Trang Chính]

last updated: 24-01-2004