Minh hoa - Cac Ngay Trong Tuan

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Hình tượng Đức Phật
theo truyền thống dân gian Thái Lan


Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 1 trong tuần

Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 2 trong tuần

Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 3 trong tuần

Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 4 trong tuần
(ban ngày)

Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 4 trong tuần
(ban đêm)

Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 5 trong tuần

Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 6 trong tuần

Ảnh Phật cho những người sinh vào ngày thứ 7 trong tuần

Source: Post Cards by S. Dhumphakdi & Sons Publisher, Bangkok, Thailand


Source: Internet


[Trở về trang Thư Mục]

last revised: 29-03-2005