Dan loi ve nguon - Tra Giang Tu - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


DẪN LỐI VỀ NGUỒN

Trà Giang Tử
(Tỳ khưu Định Lực Samadhibàlo)

Tăng Quang Tự, Huế
(tái bản 2003)


 

MỤC LỤC

[00] LỜI BẠT
ĐÔI LỜI
[01] BÀI HỌC ĐẦU
PHẬT
SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CỦA ĐỨC PHẬT TỔ GOTAMA
[02] TRÊN ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA PHẬT TỔ GOTAMA
PHÁP
TAM TẠNG: KINH
TAM TẠNG: LUẬT
[03] TAM TẠNG: LUẬN
PHÁP CẨN YẾU
BA MƯƠI BẢY PHÁP TRỢ BỒ ĐỀ
[04] GIẢI VỀ NIẾT BÀN
TĂNG
[05] PHẦN TẠI GIA CƯ SĨ
LỜI BÀN

-ooOoo-

LỜI BẠT

Đạo Phật lưu truyền đã hơn 25 thế kỷ, qua bao biến thiên của thời đại. qua bao thế cuộc thăng trầm, làm sao tránh khỏi những sự đổi thay canh cãi.

Bần Tăng, Tỳ khưu Khanti Pàla "Hộ Nhẫn", được vinh hạnh tham dự kết tập Tam Tạng lần thứ sáu, tại đại thạch động Rangoon thủ đô nước Miến Điện, gồm 2500 vị Tỳ khưu đạo đức toàn Thế Giới, trong thời gian hai năm kể từ ngày năm 1952 đến năm 1954 thì hoàn tất.

Tam tạng Pháp bảo được Giáo Hội Tăng Già toàn Thế Giới xác nhận là không thêm và không bớt giữ gìn nguyên vẹn những lời khuyên dạy của đức Bổn sư Phật tổ GOTAMA.

Tam tạng sau đó, được phiên dịch ra các thứ ngôn ngữ, để thập phương Phật tử, lấy đó làm kim chỉ Nam mà tu hành cho đến nơi giải thoát.

Thiện nam Trà Giang Tử dày công, sưu tầm, biên soạn và sắp xếp từng phần với nội dung gãy gọn, hàm súc, để cho các Phật tử dể học, dể nhớ mà hành theo.

Bần Tăng xin tán dương công đức và chân thành giới thiệu cho thập phương Phật tử, lấy đó làm tư liệu nghiên cứu và thực hành, để đem lại lợi ích cho mình, từ đời nầy cho đến vô lượng kiếp vị lai, cho đến ngày đắc thành đạo quả vô sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tọa chủ Thiền Lâm Sơn Tự,
Tỳ khưu Thích Hộ Nhẫn
(Bhikkhu Khanti Pàla)
1976

-ooOoo-

Thay lời bạt

(Kính tán thán công đức THIỀN SƯ ĐỊNH LỰC,
nhân được đọc quyển DẪN LỐI VỀ NGUỒN do Ngài sưu tập)

Cảm đức Thiền Sư khải độ đời
Sưu tầm vạn Pháp mạch nguồn khơi
Đạo Vàng tám hướng thênh thang tứ
Kinh Ngọc mười phương thắm thiết lời
Đuốc chiếu rừng Mê, Xuân rợp đất
Thuyền qua bể khổ, nắng xanh trời
Bồi hồi gấp sách, hương thơm ngát
Rực rỡ trong Tim, ánh Phật ngời.

Huế,ngày Rằm tháng giêng Kỷ Tỵ ,
Phật lịch 2533
Giáo sư Nguyễn Định Quốc cẩn đề

ĐỀ THI

Đem cả tâm tư, cả cuộc đời.
Gói vào "TÚI GẤM" rắc nơi nơi
Đạo vàng ánh sáng, ngời Chơn lý
Chánh giáo thuyền Từ, vượt bể khơi
Suối Ái, rừng Mê...bao thống khổ
Nguồn Văn, tiếng Ngọc, ...dội vang trời
Phá mê, trống Pháp, dư âm mãi
Cảnh tỉnh,...chuông ngân, thức tỉnh người.

Mùa Phượng Nhâm Thân
Phật lịch 2536
Một chín, chín hai
Bhikhu SÀMÀDHI BÀLO

ĐỀ TỰA

DẪN đường, chỉ nẻo, độ quần sanh
LỐI cũ, giềng xưa, Phước sẳn dành
VỀ cội...hỡi ai, cầu Chánh pháp?
NGUỒN chơn, xét rõ, Đạo cao thanh.

DÌU người, Thiện trí vượt sang sông
DẮT chúng, nương Dòng Chánh Giác tông
QUẦN hợp tinh hoa, lời huấn dụ
SANH tiền Phật Tổ đắc minh thông

NƯƠNG thuyền bát nhã, đấng TOÀN TRI.
THEO đúng Tam tạng đã chép ghi
CHÁNH pháp cha Lành khuyên dạy kỹ
ĐẠO màu cao thượng, lẽ huyền vi.

CẨM ngôn, tú ngữ rất cao thâm
NANG quý hành trang, tránh lỗi lầm.
PHẬT độ quần sanh qua khổ hải
PHÁP thành, huyền diệu đượm nhuần ân.

ĐƯA đường, đuốc Tuệ sáng soi chung
NGƯỜI hỡi noi gương đấng Đại hùng?
THIỆN nguyện, nhớ ghi lời Pháp nhủ.
HỮU đăng rạng chiếu cõi mông lung.

ĐẾN bờ Giác ngạn có xa đâu?
NẺO tắt, đường ngay, há khẩn cầu?
CHƠN lý Phật Đà, tua tiến bước
NGUYÊN minh Quả đắc, Phước bền lâu.

Trà Giang Tử

-ooOoo-

THÀNH KÍNH

Con xin THÀNH KÍNH HỒI HƯỚNG quả PHƯỚC thanh cao công đức SƯU TẬP cuốn "DẪN LỐI VỀ NGUỒN" này đến:

Cửu huyền Thất Tổ Nội ngoại hai bên
Thân phụ VÕ ĐÌNH THỰ
Thân mẫu PHẠM THỊ ĐẴNG
Nghĩa thân DƯƠNG TỰ ĐỀ
Nghĩa mẫu HOÀNG THỊ HUYỀN
Dưỡng phụ NGUYỄN VĂN TIẾNG
Dưỡng mẫu HUỲNH THỊ NGỌC
Dưỡng mẫu TRƯƠNG THỊ LIÊN
Sư mẫu DIỆU TÚ.

Cùng các bậc hữu ân đã quá vãng, nhất là bạn hiền TRÍ HƯƠNG, TRÍ TÀI, nghĩa đệ TUẤN PHƯƠNG, đều được sớm thoát vòng lao khổ, và được siêu sanh về nơi "NHÀN CẢNH AN VUI".

Kính,
Trà Giang Tử

-ooOoo-

ĐÔI LỜI

"Ta góp nhặt những đoá hoa chân lý
Kết làm tràng Bích Ngọc, cõi trần gian
Đây Pháp bảo, cam lồ, đây Diệu dược.
Kho tàng đây, vô giá những lời vàng.
-- TRÀ GIANG TỬ

Không dám mạo nhận là Soạn giả. Mà tôi chỉ là một Sưu tập viên.

Giáo Pháp của đấng TOÀN GIÁC, đến nay cũng đã quá nữa, theo như lời ước nguyện "năm ngàn năm Giáo Pháp" của đấng TRỌN LÀNH.

Nhìn chung, các hàng Phật tử, nhất là tại gia Cư sĩ, một phần vì miếng Ăn sự Sống, một phần vì tài liệu ít ỏi, hiếm hoi. Cho nên sự tìm hiểu về lời dạy bảo khuyên răn cùng Nguồn gốc Lịch sử của đấng ĐẠI HÙNG rất là hời hợt khô cạn. Trong Kinh, ĐẤNG THIÊN NHƠN SƯ có dạy: ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO TRÍ TUỆ.

Vậy các hàng Phật tử, cũng phải là người có Trí tuệ. Đức Tin phải có, mà mê Tín là điều cần xa lánh. Suốt trong thời gian 45 năm Hoằng Pháp Lợi sanh, đấng ĐIỀU NGỰ đã đem thuyết NHƠN QUẢ để giảng dạy cho quần sanh. Và cũng chính những lý thuyết cao siêu vi diệu này, đã từng bẻ gãy 62 học thuyết vu vơ huyển mộng của những Đạo Giáo thời bấy giờ.

Ánh sáng Đạo Vàng đến đâu, màn bóng tối Vô minh vẹt tan đến đó. Trải thời gian hơn 25 thế kỷ vừa qua. Biết bao nhiêu biến thiên của thời đại. Bao sự đổi thay của thế cuộc phủ trầm. Giờ đây, nhìn chung, các hàng Phật tử tại gia của chúng ta, tự hào là đa phần dân số. Nhưng thật ra, tìm hiểu chân lý rốt ráo của đấng TRỌN LÀNH. Thử hỏi mấy ai là người thấu đạt?

- Vì sự trường tồn của Đạo Pháp.
- Vì lợi ích chung cho những ai cầu Đạo Giải thoát.

Chư Đại Đức Cao Tăng Trưởng lão, cùng các bậc Thiện trí thức cũng đã dày công phiên dịch, soạn dịch trong TAM TẠNG kinh điển Pàli ra Việt ngữ, những tài liệu vô cùng quý báu, rất vi diệu, rất bổ ích, cho tất cả quần sanh ham thích, mong muốn tầm cầu học hỏi.

Song Kinh sách đã ấn hành, nhiều bản, nhiều loại, nhiều quyển, nhiều tập. Bởi vậy, tìm ở đây những đề tài này, nơi kia những vấn đề khác. Mà chúng sanh ở vào thời Kim tiền phù hoa vật chất này, vì miếng ăn sự sống, phải chạy theo bánh xe Tài Tình Danh Lợi đâu có thì giờ nhiều, để sưu tầm nghiên cứu cho thấu đạt nghĩa lý cao siêu vi diệu cho được?

Vì nguyên nhân trên, mà Trà Giang Tử tôi, không e ngại tài hèn trí kém, mà cố gắng thu nhặt, trích chép, sắp xếp cho có thứ tự từng phần, cũng như đặt ra những câu hỏi gợi ý những điều thắc mắc ở Đời. Những câu giải đáp gọn gàng đơn giản với mục đích "Dễ học, dễ Nhớ"

Rừng văn thăm thẳm.
Bể Pháp mênh mông.

Mà sức người quá ư bé nhỏ. Nhất là với khuôn khổ chật hẹp của quyển sách này, làm sao chứa đựng cho hết phần tinh hoa vi diệu, ý nghĩa cao siêu của chư Đại đức Cao Tăng Trưởng lão, cùng với các bậc thiện trí thức, đã dày công sưu tầm nghiên cứu.

- Tuy vậy, nó cũng xin làm nhiệm vụ nhỏ nhặt của nó cũng gọi là góp phần truyền bá và Chấn hưng Chánh Pháp của đấng TOÀN TRI DIỆU GIÁC.

- NHÂN VÔ THẬP TOÀN.

Tự xét phận mình, tài sơ, trí siển mà dám làm một công việc quá ư to lớn, chẳng khác nào "ĐỘI ĐÁ VÁ TRỜI" làm sao tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót...

Ngưỡng mong chư đại đức Cao Tăng cùng các bậc Thiện trí thức vui lòng chỉ giáo và xá lỗi cho.

Mong thay!

Trà Giang Tử
(Tỳ khưu Định Lực Samadhibàlo),
Chùa Tăng Quang, Huế.

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Pháp Tông và Tỳ kheo Tuệ Tâm đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 09-2003)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 05-09-2003