Hoang phap cua Phat to Gotama - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trên đường hoằng pháp của Phật tổ Gotama

Tóm lược sự tích và những cuộc du hành của Phật tổ Thích-Ca

Trùng-Quang Nguyễn Văn Hiểu


Mục Lục
 

Lời giới thiệu

 

Lời tựa

[01]

Sự-tích của Phật-Tổ Gotama (Cồ-Ðàm)

[02]

Từ Buddha Gaya (Bồ-Ðề Ðạo-Tràng) đến vườn Isipalana (Lộc-Giả)

 

Từ Isipalana (Lộc-Giả) đến thành Bénarès (Ba-La-Nại)

 

Từ Bénarès trở lại Buddha-Gaya

 

Từ Uruvela đến thành Rajagaha (Vương-Xá)

[03]

Từ Rajagaha sang Kapilavastu (Ca-Bì-La-Vệ)

 

Từ Kapilavatsu sang qua thành Savatthi (Xá-Vệ)

[04]

Từ Savatthi trở lại Rajagaha

 

Từ Rajagaha trở lại Savatthi (Xá-Vệ)

 

Từ Savatthi sang qua Kosambi

 

Từ Kosambi trở lại Savatthi (Ca-Bì-La-Vệ)

 

Từ Savatthi sang qua Rajagaha

 

Từ Rajagaha Ðức-Phật trở lại Savatthi

[05]

Ðức-Phật ngự đến Vesali

 

Ðức-Phật sang qua thành Rajagaha

 

Ðức-Phật sang qua thành Vesali

 

Ðức-Phật từ giả Vesali đi Kusinara

-ooOoo-

Hồi hướng

Chùa Phật-Bảo chân thành tri Ân Quí Phật-Tử xa gần, đã hoan hỷ đánh máy, xếp kinh, ủng hộ tịnh tài giúp cho quyển kinh "Trên Ðường Hoằng Pháp của Phật Tổ Gotama" được ra mắt đúng ngày lễ Tam Họp năm 2540 của Ðức Phật Gotama.

Nguyện cầu oai lực tối cao của Tam-Bảo, hằng gia hộ cho Quí vị cùng những người Thân-Thương trong Gia-Ðình được nhiều hạnh phúc, sức khỏe tốt và vạn sự như ý. Những Thân Nhân đã quá vãng được thọ sanh về cảnh giới Nhân-Thiên.

Với phước báu cao thượng nầy, cầu xin cho Quí vị trong vòng luân hồi, mỗi kiếp sanh lên gặp ngay Chánh Pháp của Ðấng Toàn Tri, hầu tiến tu Ðạo nghiệp sớm thành đạt Ðạo Quả Niết Bàn Vô Sanh Bất Diệt.

Ban Hoằng-Pháp
Chùa Phật-Bảo
Pagode Buddharatanarama
3, Rue Broca
91600 Savigny Sur Orge
France
Tel: 01 69 96 49 34

-ooOoo-

Lời giới thiệu

Ðối với người Tây-Phương ở những thế-kỷ trước, Ðức Phật Thích-Ca là một nhân-vật huyền thoại và những câu chuyện về Phật-Giáo là hoang đường. Ðến cuối thế-kỷ thứ 19, những cuộc khai quật khảo cổ đã tìm thấy được những di-tích và thạch trụ do Hoàng-Ðế A-Dục dựng lên, 218 năm sau khi Ðức-Phật nhập Niết-Bàn, có ghi khắc nhiều chi tiết liên quan đến nhân vật lịch-sử nầy. Những chi tiết trong kinh sách đã được minh chứng bởi những di-tích khảo-cổ học.

Là Phật-tử chúng ta không thể không tìm hiểu về cuộc đời Ðức-Phật để tỏ lòng kính mộ, để học hỏi gương lành và để đền đáp công-ơn. Có tìm hiểu, chúng ta mới cảm thấy thương kính vô cùng một con người như tất cả chúng ta, đã sinh ra dưới một cội cây, đã tự lực giác ngộ dưới một cội cây (Bồ-Ðề) và viên tịch dưới bóng một cội cây khác. Hầu hết cuộc đời của Ngài trải qua trong cảnh thiên nhiên và trong làng mạc mặc dầu có đủ điều kiện để sống trong cung vàng điện ngọc hay trong những ngôi chùa nguy nga lộng-lẫy. Bốn mươi lăm năm Hoằng-Pháp là bốn mươi lăm năm nhiệt thành tích cực để cứu độ, dẫn dắt chúng-sanh ra khỏi vòng đau khổ luân-hồi. Ðêm chỉ nghĩ 4 tiếng, ngày không ngừng, châu du thuyết giảng, đến giờ phút cuối mặc dầu hơi tàn, sức kiệt, vẫn cố gắng cứu độ người đạo sĩ xa lạ cuối cùng. Thật là một đời hy-sinh đầy cảm-động.

Ðể tưởng nhớ đến đấng cha lành, nhân ngày Ðại lễ VESAK 2540, kỷ-niệm ba biến cố trong đại Ðản-Sanh, Thành-Ðạo và Nhập Niết-Bàn của Phật-Tổ Thích-Ca, chúng tôi xin phép tái-bản quyển "Trên đường hoằng-pháp của Phật-tổ GOTAMA" do Cụ Trùng-Quang Nguyễn Văn Hiểu, cố Hội trưởng Tổng Hội Phật-Giáo Nguyên-Thủy Việt-Nam, biên soạn năm 1959 tại Kỳ-Viên Tự, Sàigòn.

Xin đa tạ quí Phật-tử đã đóng góp công-đức và tịnh-tài để hoàn thành quyển sách này nhất là vợ chồng đạo-hữu Ngô Ngọc Minh, Bà Ðinh thị Oanh, Bà Dương thị Bạch-Tuyết và các Thiện tín ở chùa Phật-Bảo đã dày công đánh máy điện toán, sắp xếp và in lại thành sách.

Xin thành tâm kính dâng quả phúc thanh cao do sự pháp thí nầy đến các bậc Ân-Sư Thầy-Tổ, Cửu-Huyền Thất-Tổ, các vị Cư-sĩ tiền bối, các Chư-thiên và Long thần Hộ-pháp, các chúng-sanh trong ba giới bốn loài, xin cho tất cả đều được an-vui hạnh-phúc trong hào-quang của Chánh-Pháp.

Ban Hoằng-Pháp Phật-Giáo Nguyên-Thủy
Tỳ-Khưu ÐỨC-MINH
Dương Lịch 1997 - Phật-Lịch 2540

-ooOoo-

Lời Tựa

Các bậc Vĩ-Nhân Ðông-Phương làm việc chi cũng chỉ vì mưu-cầu lợi-ích cho nhân-quần xã-hội mà hành-động. Danh thơm tiếng tốt lưu lại muôn đời, đối với các Ngài, giá trị không cao quí bằng tinh-thần phục-vụ nhân-loại. Bởi thế các bậc Hiền-triết Á-châu như Ðức-Phật Thích-Ca, Ðức Khổng-tử, Ðức Lão-tử không để lại một trang lịch-sử nào.

Ðời sống của Ðức-Phật Gotama (Thích-Ca), trải qua 80 năm trong vòng thế-kỷ thứ 6 trước Gia-tô, mà được vang dội đến nay là nhờ thuyết khẩu-truyền của giới Tăng-già. Những tài-liệu lịch-sử ấy được khởi chép, một cách đơn-sơ và rời-rạc trong nhiều bộ kinh, trên lá Bối-đa, lối 100 năm trước kỷ-nguyên Gia-tô.

Ðôi ba trăm năm sau, hàng Cư-sĩ dựa theo đó viết ra nhiều sử-tích khác nhau; mỗi nơi tùy theo phong-tục tín-ngưỡng, tô-điểm thêm nhiều màu sắc huyền-bí thần-thoại, làm cho Ðức-Phật, một nhân-vật lịch-sử, trở thành một vị thần-linh trừu-tượng trong giới siêu-hình.

Tài liệu về lịch-sử Ðức-Phật, trong Tam-Tạng Palĩ, được xác-thực chứng-minh bởi những di-tích và thạch-trụ, do Hoàng-Ðế A-Dục dựng lên, 218 năm sau khi Ðức-Phật nhập Niết-Bàn, được sở Khảo-Cổ Ấn-Ðộ tìm ra. Chúng tôi thu nhặt các tài liệu rời-rạc trong kinh, trong các bài giảng của Ðại-Ðức Narada Maha Thera, trong bút ký của một vài nhà Sư Việt-Nam có dịp đi chiêm bái Phật-Tích tại Ấn-Ðộ và trong những sách khảo-cứu của các nhà học Phật Âu-châu và sắp xếp theo thứ tự, để căn-cứ theo đó phỏng lập lại các cuộc hành trình của Ðức-Phật, trong 45 năm Hoằng-Pháp, trên lưu-vực sông Hằng và miền kế cận Hy-Mã-Lạp-Sơn.

Ðể phát họa con đường gian-truân cực-khổ của một bậc Hiền-triết đầy nhẫn-nại, trọn kiếp hy-sinh cho đời, chúng tôi căn-cứ nơi các địa-điểm ghi chép trong kinh sách và sắp đặt theo vị-trí địa-dư gần xa của các kinh-thành mà xưa kia Ðức-Phật đã để chân đến. Về thời gian, chúng tôi cũng phỏng-lập một ký-sự đại lược, liên-hệ với những hoạt động của Ðức-Phật và những việc đã tuần-tự xảy ra trên đường châu-du của Ngài; trong Tam-Tạng chẳng có ghi chép năm, tháng, ngày, giờ nào Ðức-Phật ngự nơi đây hoặc sang nơi khác.

Chúng tôi đặt ra những câu hỏi để tiện bề nhấn mạnh vào một vài điểm cần thiết và nhất là lưu-ý các bạn thanh-niên Phật-tử về những đoạn đáng ghi nhớ cùng nhận định cho rõ-rệt, hầu lập-tâm phục-vụ Phật-Pháp một cách sáng-suốt.

Chúng tôi thấy cần phải cởi mở những thắc-mắc và hoài-nghi của các bạn thanh-niên về danh-từ "Pháp Thần-Thông", ám chỉ các pháp lạ mà đôi khi Ðức-Phật phải dùng đến để cảm phục người ngoại đạo cũng như để cứu độ những kẻ lâm nạn. Ðây không phải là một điều dị-đoan, mà là một việc thông thường của các bậc đã tiến đến trình độ cao-siêu và đã triệt-thấu những bí-ẩn của vũ-trụ. Với phương-pháp chỉ quán, Minh-sát trong môn thiền Ðịnh, mọi người có thể khai thông trực-giác và đạt được các pháp mầu nhiệm như: thấy xa ngàn dặm, nghe xa ngàn dặm, đọc tư-tưởng người khác, tàng hình đổi dạng, đi trên không-gian hoặc sử-dụng theo ý muốn những nguyên-tố tinh-thần vật lý. Khoa-học, tuy chưa tiến sau vào lãnh-vực tinh-thần, nhưng cũng đã chế-tạo những máy móc tối-tân để thâu thanh, truyền hình, tàu bay, hỏa tiển, vv..., mà trước kia chẳng ai tin-tưởng rằng loài người có thể tiến bộ đến mức hiện giờ. Cũng như thế ấy, khi chưa ai đạt được kết-quả thiền Ðịnh như Ðức-Phật và đệ-tử của Ngài, hoặc như các bậc tu-chứng trong đạo-giáo khác, thì cũng không ai tin nơi các pháp thần-thông, nhưng khi người nào đạt được khả-năng sử-dụng những tiềm-lực sâu kín của vũ-trụ, người ấy sẽ không lấy đó làm lạ.

Sau cùng chúng tôi mong được Chư Phật-tử gần xa chỉ dạy những khuyết-điểm hoặc những sai lầm, để chúng tôi sửa chửa lại cho quyển sách thêm phần hoàn bị.

Kỳ-Viên-Tự, Sài-Gòn
21-11-1959

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05

Chân thành cám ơn Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 04-2002)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 14-04-2002