Gioi Thieu Dao Phat - Binh Anson

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Giới thiệu Đạo Phật

Bình Anson

NXB Tôn Giáo
TL. 2005 - PL. 2549


  

MỤC LỤC

[01] Giới thiệu đạo Phật
[02] Cuộc đời Ðức Phật
[03] Tam tạng kinh điển
[04] Mahayana và Theravada: Cùng một cỗ xe
[05] Đạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam
[06] Ðạo Phật và chính trị
[07] Nhân cách thăng bằng
[08] Công dụng của giới đức
[09] Lòng hiếu thảo trong kinh điển Pali
[10] Duy thức trong Thắng Pháp
[11] Chánh Niệm và Niết Bàn
[12] Vô ngã và pháp hành thiền
[13] Mọi pháp đều vô ngã
[14] Ðạo và Quả
[15] Năm triền cái
[16] Tứ Niệm Xứ: Bốn nền tảng của Chánh Niệm
[17] Quán niệm hơi thở
[18] Lợi ích của thiền hành
[19] Ba bài pháp về Thiền Quán
[20] So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ-khưu
[21] Quy ước trích dẫn kinh điển Nguyên thủy

Lời cảm tạ

Chân thành tri ân:

- Quý Đại đức Nhật Từ, Phước Huệ, Thiện Minh đã khuyến khích, và giúp xúc tiến xin giấy phép xuất bản sách,
- Đạo hữu Huyền Thanh đã giúp phần trình bày bìa, dàn trang, và in ấn,
- Quý đạo hữu PMN, TTL, NĐQ, TNM, PTH đã giúp nhiều ý kiến quý báu để chỉnh sửa bản thảo đầu tiên.

Bình Anson, tháng 2-2005

-ooOoo-

 Ðầu trang | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Mục lục[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 16-02-2005