Ngai Hue Nang - Tri Quang - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Ngài Huệ Năng

Hòa thượng Thích Trí Quang


Mục lục

Chương 1: HÀNH TRẠNG

1. Sự đắc pháp
2. Ngày cuối cùng
3. Cơ hóa độ

Chương 2: TƯ TƯỞNG

1. Tư tưởng căn bản
2. Tư tưởng đặc thù:

a) Thuyền
b) Kiến tánh
c) Đàn dương

Ly văn tự
Tây phương tịnh độ
Ngài Thần Tú
Lương vũ đế

d) Phật tánh

3. An lạc hạnh

Chương 3: TỔNG KẾT

-ooOoo-

Lời nói đầu

Tập sách về Ngài Huệ Năng sau đây lấy kinh PHÁP BẢO ĐÀN làm tài liệu chính. Ban đầu tôi đã viết những lời tựa cần thiết, nhưng trong và sau khi viết xong, thấy muốn đổi ý.

Tôi có cảm giác rõ rệt mình viết cho mình. Thì gian viết tập sách này quả là thì gian mà vang bóng của Ngài Huệ Năng đã nâng đở và giáo dục cho lòng tôi rất nhiều. Cảm bội "lòng từ bi thương xót đến cả vị lai" của Ngài, tôi xin ghi lại ở đây để phụng hiến lên Ngài tấm lòng chí thành chí kính.

Tháng Mười, PL 2503
TRÍ QUANG

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | Phần I.1 | Phần I.2 | Phần II.1 | Phần II.2 | Phần III

Chân thành cám ơn anh Hồ Trung Mỹ đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 02-2002).


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 25-02-2002