BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 25

Kinh Bẫy Mồi
(Nivàpa suttam)
Discourse On Crops

Hòa thượng Thích Chơn Thiện


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

(Các từ ngữ hầu hết đã được cắt nghĩa)

- Diệt thọ tưởng (định): Saññàvedayitanirodham (concentration of) stopping of perception and feeling. Gọi là cửu định. Định nầy chỉ có trên lộ trình tu tập của Phật giáo. Ở định nầy, thọ uẩn và tưởng uẩn diệt (hay chấp thủ các uẩn diệt). Chánh trí sinh khởi, hành giả đắc A-la-hán quả.

II. NỘI DUNG KINH BẪY MỒI

Đức Thế Tôn đưa ra hình ảnh ví dụ về 4 đàn nai đối với chiến dịch bẫy mồi của các thợ săn chuyên nghiệp để các đệ tử dễ nhận ra mối nguy hiểm của ngũ dục lạc, phát khởi quyết tâm trực diện đoạn diệt ngũ dục lạc, ngũ triền cái, có chánh kiến (trí tuệ) để chứng đắc Sơ thiền. Từ Sơ thiền Sắc định đến Diệt thọ tưởng định là nơi an trú tâm an toàn, các tà kiến, tà dục hoàn toàn không có mặt, bị đoạn diệt. Tại Cửu định, hành giả đoạn trừ hết thảy lậu hoặc, chứng đắc Tam minh, Lục thông. Đây là điểm thành tựu phạm hạnh.

III. BÀN THÊM

Kinh Bẫy Mồi, cũng như 4 kinh vừa khảo sát (từ kinh 21 đến kinh 24), đều là các kinh sử dụng các ảnh dụ để giúp hành giả dễ nhận rõ lộ trình tu tập giải thoát, về mặt nhận thức, nhận rõ các bước công phu cần thực hiện. Chỉ có thế.

-ooOoo-

Source: Người Cư Sĩ, France, https://cusi.free.fr


[Trích giảng Trung Bộ][Trở về trang Thư Mục]

last updated: 15-05-2003