Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 

Tạng Luật
Vinayapitaka

Bộ Tập Yếu
Parivāra

Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch
2004

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


VII. CÁC CÂU VẤN ĐÁP VỀ LỄ UPOSATHA, v.v...

[1007] Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự lễ Uposatha? Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự lễ Pavāraṇā? ...(như trên)... của hành sự khiển trách? ...(như trên)... của hành sự chỉ dạy? ...(như trên)... của hành sự xua đuổi? ...(như trên)... của hành sự hòa giải? ...(như trên)... của hành sự án treo? ...(như trên)... của việc ban cho hành phạt parivāsa? ...(như trên)... của việc thực hành lại từ đầu? ...(như trên)... của việc ban cho hành phạt mānatta? ...(như trên)... của việc giải tội? Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự tu lên bậc trên?

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của việc thu hồi hành sự khiển trách? ...(như trên)... của việc thu hồi hành sự chỉ dạy? ...(như trên)... của việc thu hồi hành sự xua đuổi? ...(như trên)... của việc thu hồi hành sự hòa giải? Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của việc thu hồi hành sự án treo?

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành xử Luật bằng sự ghi nhớ? ...(như trên)... của hành xử Luật khi không điên cuồng? ...(như trên)... của theo tội của vị ấy? ...(như trên)... của cách dùng cỏ che lấp? ...(như trên)... của việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni? ...(như trên)... của việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y? ...(như trên)... của việc đồng ý về ngọa cụ? ...(như trên)... của việc chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc? ...(như trên)... của việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài? ...(như trên)... của việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát? ...(như trên)... của việc đồng ý về gậy? ...(như trên)... của việc đồng ý về dây? Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của việc đồng ý về gậy và dây?

[1008] Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự lễ Uposatha?

- Sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự chấm dứt là kết cuộc của hành sự lễ Uposatha.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự lễ Pavāraṇā?

- Sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự chấm dứt là kết cuộc của hành sự lễ Pavāraṇā.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự khiển trách?

- Sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc của hành sự khiển trách.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự chỉ dạy? ...(như trên)... của hành sự xua đuổi? ...(như trên)... của hành sự hòa giải? ...(như trên)... của hành sự án treo? ...(như trên)... của việc ban cho hành phạt parivāsa? ...(như trên)... của việc thực hành lại từ đầu? ...(như trên)... của việc ban cho hành phạt mānatta? ...(như trên)... của việc giải tội?

- Sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc của việc giải tội.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành sự tu lên bậc trên?

- Sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc của hành sự tu lên bậc trên.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của việc thu hồi hành sự khiển trách?

– Sự thực hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc của việc thu hồi hành sự khiển trách.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của việc thu hồi hành sự chỉ dạy? ...(như trên)... của việc thu hồi hành sự xua đuổi? ...(như trên)... của việc thu hồi hành sự hòa giải? ...(như trên)... của việc thu hồi hành sự án treo?

– Việc thực hành phận sự đúng đắn là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc của việc thu hồi hành sự án treo.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành xử Luật bằng sự ghi nhớ?

- Sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc của hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.

Việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc của hành xử Luật khi không điên cuồng? ...(như trên)... của theo tội của vị ấy ...(như trên)... của cách dùng cỏ che lấp? ...(như trên)... của việc chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni? ...(như trên)... của việc đồng ý về sự không vi phạm tội vì xa lìa ba y? ...(như trên)... của việc đồng ý về ngọa cụ? ...(như trên)... của việc chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc? ...(như trên)... của việc chỉ định vị tiếp nhận y khoác ngoài? ...(như trên)... của việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát? ...(như trên)... của việc đồng ý về gậy? ...(như trên)... của việc đồng ý về dây? ...(như trên)... của việc đồng ý về gậy và dây?

- Sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc của việc đồng ý về gậy và dây.

*******

LỜI GIẢI THÍCH VỀ ĐIỀU LỢI ÍCH

[1009] Đức Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật.

[1010] Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội chúng. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu. Điều nào nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, điều ấy nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, điều ấy nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, điều ấy nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều nào nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, điều ấy nhằm sự hỗ trợ Luật.

[1011] Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội chúng. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm sự hỗ trợ Luật.

[1012] Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy nhằm sự hỗ trợ Luật. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội chúng.

[1013] Điều nào nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, ...(như trên)... Điều nào nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, ...(như trên)... Điều nào nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, ...(như trên)... Điều nào nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, ...(như trên)... Điều nào nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(như trên)... Điều nào nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, ...(như trên)... Điều nào nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, ...(như trên)... Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội chúng. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy là sự an lạc cho hội chúng. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào nhằm sự hỗ trợ Luật, điều ấy nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp.

[1014]

Trăm ý nghĩa trăm pháp,
và hai trăm diễn đạt,
thành bốn trăm kiến thức
giải thích điều lợi ích.

Dứt Lời Giải Thích về Điều Lợi Ích.

Dứt Đại Phẩm.

Tóm lược phần này:

[1015]

Trước tiên tám câu hỏi,
lại nữa tám nhân duyên,
là mười sáu điều ấy
của các vị tỳ khưu,
và cũng mười sáu điều
của các tỳ khưu ni.
Sự trùng lặp liên tục,
và các phần phân tích
tăng theo từng bậc một.
Lễ Pavāraṇā,
liên quan đến lợi ích
chính là phần tập hợp
thuộc về Luật Đại Phẩm.

*******

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01a | 01b | 01c | 01d | 02a | 02b | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

 

Chân thành cám ơn Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 05-2005)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 06-06-2005