BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode VU-Times font


THERAVĀDA
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

KINH TỤNG

Dịch giả: TỊNH TÂM
(Hòa thượng HỘ TÔNG)

Ấn bản 2005

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


  

-ooOoo-

 

MỤC LỤC

  PHẦN I
01 Anumodanārambhagāthā (Kệ bố cáo hoan hỷ)
02 Sāmaññānumodanagāthā (Kệ hoan hỷ tương hợp)
03 Maṅgalacakkavāḷa (Kệ điềm lành vũ trụ)
04 Bhojanadānānumodanagāthā (Kệ hoan hỷ về sự thí thực)
05 Jīvabhattānumodanagāthā (Kệ hoan hỷ thí thực hộ mạng)
06 Pubbapetabalidānānumodanagāthā (Kệ hoan hỷ thí thực hồi hướng cho bậc tiền nhân)
07 Devatābhisammantanagāthā (Kệ cầu thỉnh Chư Thiên đến hộ trì thí chủ)
08 Tirokuḍḍakaṇḍagāthā (Kệ hồi hướng quả báo đến ngạ quỷ nhứt là ngạ quỷ ngự ngoài vách nhà - tụng trong ngày giổ)
09 Yānadānappakāsanagāthā (Kệ tụng về sự hoan hỷ theo vật thí)
10 Kāladānappakāsanagāthā (Kệ bố cáo thời bố thí)
11 Vihāradānasuttagāthā (Kệ tụng về thí tịnh xá)
12 Devatoddissadakkhiṇānumodanagāthā (Kệ tụng để hồi hướng quả bố thí đến Chư Thiên)
13 Ādiyasuttagāthā (Kinh tụng để ghi nhớ)
14 Saṅgahavatthugāthā (Kệ tụng về pháp tế độ)
15 Saccapānavidhyānurūpagāthā (Kệ tụng vừa theo lẽ phải)
16 Nidhikaṇḍagāthā (Kệ tụng về sự chôn của để dành)
17 Keṇiyānumodanagāthā (Kệ tụng về nguồn gốc)
18 Siddhiyācanagāthā (Kệ cầu xin sự thành tựu)
19 Anumodanāvidhi (Về cách dùng kệ hoan hỷ)
  PHẦN II
20 Kinh tụng cầu an (Bài thỉnh Chư Thiên)
21 Namassakāra (Phép Lễ bái)
22 Saraṇagamana (Tam Quy)
23 Sambuddhe (Lễ bái Chư Phật)
24 Maṅgalasuttārambho (Tụng bố cáo Hạnh phúc kinh)
25 Maṅgalasutta (Hạnh phúc kinh)
26 Ratanasuttārambho (Tụng bố cáo kinh Tam Bảo)
27 Ratanasutta (Kinh Tam Bảo)
28 Karaṇīyamettasuttārambho (Bố cáo Bác ái kinh)
29 Karaṇīyamettasutta (Bác ái kinh)
30 Pakiṇṇakaparitta (Kinh tụng sau cùng các kinh cầu an)
  PHẦN III
31 Tidasapāramī (Tam Thập độ)
32 Dhammacakkappavattanasuttārambho (Bố cáo kinh Chuyển Pháp-Luân)
33 Dhammacakkappavattanasutta (Kinh Chuyển Pháp-Luân)
34 Dasamaṃ Bojjhaṅga parittaṃ (Tụng cầu an cho bệnh nhân)
35 Girimānandasutta (Kinh Gí-Rí-Ma-Nan-Đá tụng cho bệnh nhân)
36 Bhāsitovādasaṅkhepa (Lời chỉ giáo tóm tắt)
  PHẦN IV
37 Dhātucetiyanamakāragāthā (Kệ tụng lễ bái các tháp thờ Xá Lợi)
38 Ādittapariyāyasutta (Kinh giải về lửa phiền não)
39 Buddhajayamaṅgalagāthā (Kệ tụng về sự cảm thắng và hạnh phúc)
40 Anattalakkhaṇasutta (Kệ tụng về tướng vô ngã)
41 Vi Diệu Tạng (Pháp Tụ) (Kệ tụng trong đám cúng vong nhân)
42 Paṭiccasamuppāda (Thập nhị nhân duyên)
43 Saṃvejanīyagāthā (Các kệ động tâm)

-ooOoo-

 Ðầu trang | Mục lục | 01| 02 | 03 | 04


Chân thành cám ơn đạo hữu Huyền Thanh đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 05-2006)


Trở về trang Thư Mục
last updated: 20-05-2006