[BuddhaSasana]

[Unicode Fonts]


 
phat-tu-bia.gif (9165 bytes)

Phật tử

Những câu hỏi thông thường về đạo Phật

Hòa thượng Thích Thiện Châu

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Sài Gòn, 1997

Mục lục

Phần A:

I. Giới thiệu
II. Ðức Phật
III. Ðạo Phật

Phần B:

IV. Giáo hội
V. Phật tử
VI. Linh tinh


Source: Người Cư Sĩ web page, France, https://www.multimania.com/cusi/


[Thư Mục chính]

Last updated: 24-02-2000

Web master: [email protected]
[email protected]