BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


CHÚ GIẢI VỀ P'HOWA

Hướng Dẫn về Pháp Môn Chuyển Di Thần Thức Siêu Sinh Tịnh Độ
theo Truyền Giảng của Rigdzin Longsal Nyingpo

Tác giả: Chagdud Khadro
Dịch giả: Cư sĩ Nguyên Giác

Nguyên tác Anh ngữ:
P'howa Commentary: Instructions for the Practice of Consciousness Transference
as Revealed by Rigdzin Longsal Nyingpo
NXB Padma Publishing in năm 1998 tại Hoa Kỳ


 

MỤC LỤC

Về Pháp Môn P'howa
Lời Giới Thiệu của Chagdud Tulku Rinpoche
Lời Nói Đầu
P'howa: Để Chủ Động trong Sự Sống, Chết, và Tái Sinh
Bốn Nguyên Nhân Tái Sinh vào Cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Phật A Di Đà
Sáu Thân Trung Ấm
Chúng Ta Chết Ra Sao
Tu Tập P'howa
Cách Tập Trường Thọ của Đức Vô Lượng Thọ
Pháp Thiền P'howa Tập Mỗi Ngày
Thành Tựu P'howa vào Lúc Từ Trần
Bài Kinh Nguyện và Hồi Hướng
Phụ Lục

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | Phần I | Phần II

Chân thành cám ơn anh Nguyên-Giác Phan Tấn Hải đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 05-2003)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 17-05-2003