Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 

Theravāda
Phật giáo Nguyên thủy

Quy Trình Tâm Pháp

Tỳ kheo Chánh Minh
Vũng Tàu, PL. 2547 - DL. 2003

 

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

CHƯƠNG I

Bài 1: Tâm lộ

Dẫn nhập
Phân giải khái lược

Bài 2: Ngũ Môn Tâm Lộ - Lộ tâm ngũ môn thời bình nhật

Định nghĩa
Các dữ kiện của tâm lộ ngũ môn

Bài 3: Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn

Định nghĩa
Phương thức Chót na cảnh

Bài 4: Các Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn khác

Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn Chót Đổng Lực
Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn Chót Hữu Phần Khách
Tổng kết

Bài 5: Tâm Na Cảnh

Định nghĩa
Điều kiện khởi sinh Tâm Na Cảnh
Lý giải

Bài 6: Lộ Nhãn Môn Cảnh Lớn

Lộ Nhãn Môn Cảnh nhỏ
Lộ Nhãn môn Cảnh rất nhỏ

Bài 7: Lý giải lộ ngũ môn bình nhật

Tương quan giữa vật và tâm
Tương quan giữa cảnh và tâm
Tương quan giữa cảnh và thọ
Tương quan giữa cảnh, thọ đổng lực và thọ na cảnh

CHƯƠNG II

Bài 8: Lộ Ý Môn

Định nghĩa
Nhân sinh Lộ ý môn
Cảnh của Lộ ý môn
Hữu phần (bhavanaga) của lộ ý

Bài 9: Lộ Ý Môn Thời Bình Nhật

Định nghĩa
Phân tích
Lộ ý môn cảnh cực rõ

Bài 10: Lộ Ý Cảnh Rõ - Cảnh Không Rõ - Cảnh Mơ Hồ

Lộ Ý Cảnh rõ
Lộ Ý Cảnh không rõ
Lộ Ý Cảnh mơ hồ

Bài 11: Giải Về Lộ Ý Môn Thông Thường

Bàn về số lượng hữu phần trong tâm lộ
Chặng (Thāna) của lộ ngũ và lộ ý
Tâm lộ không sanh tâm khách
Tác dụng đổng lực hai tâm lộ

Bài 12: Lộ Ý Nối Lộ Ngũ

Định nghĩa
Phân tích
Thích giải

Bài 13: Lộ Chiêm Bao

Định nghĩa
Nhân sanh tâm lộ chiêm bao
Số lượng tâm lộ chiêm bao
Thích giải

CHƯƠNG III

Bài 14: Tâm Lộ An Quả

Định nghĩa
Khái lược về thiền

Bài 15: Tâm Lộ Chứng Thiền và Nhập Thiền

Định nghĩa
Tâm lộ đắc định
Tâm lộ nhập định
Thích giải

Bài 16: Tâm Lộ Đắc Đạo

Định nghĩa
Phân tích
Lý giải

Bài 17: Tâm Lộ Thiền Cơ và Lộ Thiền Cơ

Định nghĩa
Dẫn giải
Lý giải

Bài 18: Lộ Nhập Thiền Quả

Định nghĩa
Phân tích
Lý giải

Bài 19: Lộ Nhập Thiền Diệt Thọ Tưởng

Định nghĩa
Nguyên nhân Nhập định diệt
Lý giải

Bài 20: Giải về Tâm Lộ An Chỉ

So sánh đổng lực dục giới và đổng lực an chỉ
Vai trò của khai ý môn với đổng lực
Cảnh và các đổng lực trong tâm lộ an chỉ
Tâm siêu thế ở các cõi

CHƯƠNG IV

Bài 21:Tâm Lộ Cận Tử

Định nghĩa
Ý nghĩa sự chết
Phân tích
Lý giải ba cảnh trong thời cận tử

Bài 22: Lộ Cận Tử Thông Thường

Định nghĩa
Phân tích
Lộ ngũ môn cận tử
Lộ ý môn cận tử

Bài 23: Tâm Lộ Tục Sinh

Định nghĩa
Giải về Tâm lộ tục sinh
Lộ tục sinh
Cảnh và thời của tâm Tục sinh
Bao nhiêu cách tục sanh

CHƯƠNG V

Bài 24: Tâm Lộ Viên Tịch

Định nghĩa
Phân tích
Tâm lộ viên tịch thông thường
Tâm lộ viên tịch đặc biệt

Bài 25: Linh tinh vấn đáp

-ooOoo-

LỜI NÓI ĐẦU

KỲ VIÊN TỰ, một đạo tràng tiêu biểu của Hệ phái Nam Tông, Đại Đức Tăng Định thường mở các khóa Giáo lý căn bản Phật học cho hàng Phật tử.

Tôi may duyên đảm nhận giảng về tâm lộ (cittavīthi), chúng tôi dựa vào các tư liệu:

- Siêu Lý Sơ học của Cố Đại Trưởng Lão Tịnh Sự soạn lập.
- Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch.
- Vi Diệu pháp khái lược của Trưởng Lão Nārada soạn (bản dịch của ông Phạm kinh Khánh).
- Các tư liệu luận A tỳ đàm của Đại Đức Giác Chánh như: Vi Diệu Pháp Nhập môn - Siêu Lý Học
- Sách Thanh Tịnh Đạo dịch từ Pāli ngữ của Đại Đức Ngộ Đạo, và đối chiếu với bản dịch từ tiếng Anh của Sư cô Thích Nữ Trí Hải.
- Các bản Sớ giải của chư huynh đệ dịch "đó đây".

Đặc biệt phần lớn nương vào BIỆN GIẢI TÂM PHÁP trong Paramatthajotika do Sư Giác Nguyên chuyển từ Thái ngữ sang Việt ngữ.

Từ những vốn quý ấy, chúng tôi soạn thành quyển QUY TRÌNH TÂM PHÁP đẩ giảng dạy cho Học viên.

Trong "mảnh vườn nhỏ hẹp" chúng tôi không thể trình bày rộng hơn những vấn đề được đề cập, mặt khác những tư liệu về Luận A Tỳ Đàm (Abhidhamma) còn khiêm tốn nên dù cố gắng cũng không thể tránh khỏi những sơ sót. Kính mong những bậc cao minh niệm tình hoan hỷ chỉ giáo thêm.

Trong tập sách này chúng tôi bắt buộc phải sử dụng nhiều danh từ chuyên môn của môn học A Tỳ Đàm và phần lớn dùng thuật ngữ Siêu Lý do Cố Đại Trưởng lão Tịnh Sự dịch với hai ý:

- Tri ân cố Đại Trưởng lão, vì Ngài đã mang bộ môn Siêu Lý học phổ biến rộng rãi trong hàng Phật tử tại Việt Nam. Và cũng nhờ đó tôi được duyên lành học hỏi môn Phật học cao siêu này.

- Đa số các học viên Siêu Lý đã quen với các thuật ngữ ấy, do các Cao đồ của Ngài Tịnh Sự giảng dạy, nên dễ dàng nắm bắt và lãnh hội yếu lý.

Tuy chúng tôi cố gắng giải trình minh bạch, nhưng không sao tránh khỏi đôi chỗ luộm thuộm, một lần nữa kính mong các bậc cao minh hoan hỷ.

Kính tri ân chư vị Thầy tổ cùng chư huynh đệ đã giúp tư liệu hoàn thành soạn phẩm này.

Chúng tôi cũng không quên ghi nhận công đức của các gia đình phật tử nhiệt tình ủng hộ từ công sức đến tàt vật, giúp chúng tôi thành tựu giáo trình như: Gia đình bà Trần Hữu Độ, gia đình Nguyễn Đức Văn - Diệu Quý, gia đình Lê Long Hồ - Diệu Kiến, gia đình Phật tử Huỳnh Ngọc Sanh, Phật tử Như Huệ ...

Mong quả an lạc sớm kết quả tốt đẹp đến các vị ấy theo như ý nguyện.

Kỉnh cáo,
Tỳ kheo Chánh Minh

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

 

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Chánh Minh đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 01-2004)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated:
08-01-2004