BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Thiền Tập Trong Phật Giáo

Hòa Thượng Piyadassi
(Phạm Kim Khánh dịch)


Piyadassi Nayaka Thera (1914-1998)
Tiểu sử HT Piyadassi

Mục Lục

[Phần 1]

Vài lời cùng bạn đọc
1. Con đường dẫn đến nội tâm vắng lặng và minh mẫn
2. Thế gian biến đổi
3. Giá trị của lối sống ẩn dật
4. Tự làm chủ lấy mình, và các loại ma túy
5. Pháp hành thiền và thần bí giáo

[Phần 2]

6. Bát Chánh Ðạo
7. Hai pháp hành thiền
8. Những loại tâm tánh
9. Tam học
10. Niệm xứ

[Phần 3]

11. Thực hành
12. Nghệ sĩ trên sân khấu
13. Ðôi lời chỉ dẩn hành giả
14. Năm triền cái
15. Lánh xa cực đoan
16. Hiểu biết rõ ràng
17. Nghệ thuật nghỉ ngơi

[Phần 4]

18. Thiếu nữ hoa hậu
19. Sắc đẹp mong manh như lớp da
20. Câu chuyện chiếc bè
21. Cái nhìn chủ quan và cái nhìn khách quan
22. Vắng lặng và Minh sát
23. Tự hiểu biết mình
24. Loại trừ mê hoặc
25. Tóm lược

[Phần 5]
Các Phụ Bản

a. Chánh Tinh Tấn
b. Năm Pháp Triền Cái
c. Ðại Ðức Sona - Vị Hành Giả Quá Ép Sức
d. Loại trừ những tư tưởng bất thiện

Nguyên tác: Piyadassi Mahathera (1991). Buddhist Meditation, in "The Spectrum of Buddhism", Chapter 10. Reprinted by The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan (1996)


[Phần 1][Phần 2][Phần 3][Phần 4][Phần 5][Nguyên tác Anh ngữ]
[Thư mục] [Trang chánh]

 revised: 27-08-2003