[BuddhaSasana]

[Unicode Fonts]


       

Những vị Thiền sư đương thời (Living Buddhist Masters, Jack Kornfield)
Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt, Sài Gòn, 1999


Chương III

Toàn bộ giáo lý


Tôi xin dành cả một chương này để có một lời tuyên bố đơn giản.

"Toàn bộ giáo lý của đức Phật có thể được tóm tắt như sau:

Không có gì đáng giá để cố chấp vào.

Nếu quý vị từ bỏ mọi thứ,

Ðối tượng
Ý niệm
Thầy dạy
Ðức Phật
Bản ngã
Giác quan
Ký ức
Cuộc đời
Cái chết
Giải thoát

Xả bỏ được như thế, thì tất cả đau khổ sẽ chấm dứt. Pháp giới sẽ hiện lại trong bản tính tồn tại ban sơ của nó, và quý vị sẽ hưởng được hương vị giải thoát của đức Phật."

Phần còn lại trong quyển sách này là những phương pháp hữu ích và những kĩ thuật học được để thực hành tâm xả ly và hạnh từ bỏ đó.


[Mục lục][Chương kế]


[Main Index]

Last updated: 01-01-2000

Web master: [email protected]
[email protected]