[BuddhaSasana]

[Unicode Fonts]


       

ANUBUDDHAPPAVATTI

Thinh văn sử

Hòa thượng Hộ Giác soạn dịch


Mục lục

1- Ngài Annàkondanna (A-nhã Kiều-trần-như)

2 - Ngài Sariputta (Xá-lợi-phất)

3 - Ngài Moggallana (Mục-kiền-liên)

4 - Ngài Mahakassapa (Ðại Ca-diếp)

 


Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giác Ðẳng đã gửi tặng phiên bản điện tử (Bình Anson, 01/2000).


[Main Index]

Last updated: 05-01-2000

Web master: [email protected]
[email protected]