BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Các biểu đồ Vi Diệu Pháp


Chân thành cám ơn đạo hữu Lê Trung Thành đã gửi tặng các bản đồ hoạ vi tính
(Bình Anson, 03-2004)

Phụ đính 2006:

(Bình Anson sưu tập, tháng 5-2006)

1. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (1)

[Đầu trang ^]


2. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (2)

[Đầu trang ^]


3. Lược đồ tổng quát

[Đầu trang ^]


4. Lược đồ Sở hữu tâm (Tâm sở)

[Đầu trang ^]


5. Biệt cảnh

[Đầu trang ^]


6. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (3)

[Đầu trang ^]


7. Liệt kê chi tiết bảng nêu VDP

[Đầu trang ^]


8. Tóm tắt các pháp

[Đầu trang ^]


Ðầu trang | Mục lục Vi Diệu Pháp

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 02-06-2006