BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode VU Times font


THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

VIBHAṄGA
BỘ
PHÂN TÍCH

TẬP HAI

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera


Xin lưu ý: Cần có phông UnicodeViệt-Phạn VU Times cài vào máy để đọc các chữ Pàli.

Trang

MỤC LỤC (TẬP 2)

[01] Thiền Phân tích theo Kinh
Thiền Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Thiền Vấn Ðáp
[02] Tứ Vô Lượng Phân tích theo Kinh
Tứ Vô Lượng Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Tứ Vô Lượng Vấn Ðáp
[03] Ðiều Học Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Ðiều Học Vấn Ðáp
[04] Tứ Ðạt Thông Phân tích theo Kinh
Tứ Ðạt Thông Phân tích theo Vi Diệu Pháp
Phần Tứ Ðạt Thông Vấn Ðáp
[05] Trí Phân Tích
[06] Tiểu Tông Phân Tích
[07] Pháp Tâm Phân Tích
[08] Từ vựng Pali-Việt

-ooOoo-

Ðầu trang | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Tập Một | Tập Hai

Chân thành cám ơn đạo hữu Vasita TTL đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 09-2003)


[Mục lục Vi Diệu Pháp][Thư Mục chính]
updated: 15-09-2003