BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode VU Times font


THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA
BỘ
SONG ĐỐI

TẬP MỘT

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera


Xin lưu ý: Cần có phông UnicodeViệt-Phạn VU Times cài vào máy để đọc các chữ Pàli.

II. UẨN SONG (KHANDHAYAMAKAṂ)

1 - PHẦN ÐỊNH DANH (PAÑÑATTIVĀRO)

[23] Năm uẩn sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, và thức uẩn.

2- PHẦN XIỂN THUẬT (UDDEVĀRO)

[24] Sắc là sắc uẩn? Sắc uẩn là sắc?

Thọ là thọ uẩn? Thọ uẩn là thọ?

Tưởng là tưởng uẩn? Tưởng uẩn là tưởng?

Hành là hành uẩn? Hành uẩn là hành?

Thức là thức uẩn? Thức uẩn là thức?

[25] Phi sắc là phi sắc uẩn? Phi sắc uẩn là phi sắc?

Phi thọ là phi thọ uẩn? Phi thọ uẩn là phi thọ?

Phi tưởng là phi tưởng uẩn? Phi tưởng uẩn là phi tưởng?

Phi hành là phi hành uẩn? Phi hành uẩn là phi hành?

Phi thức là phi thức uẩn? Phi thức uẩn là phi thức?

[26] Sắc là sắc uẩn? Uẩn là thọ uẩn?

Sắc là sắc uẩn? Uẩn là tưởng uẩn?

Sắc là sắc uẩn? Uẩn là hành uẩn?

Sắc là sắc uẩn? Uẩn là thức uẩn?

Thọ là thọ uẩn? Uẩn là sắc uẩn?

Thọ là thọ uẩn? Uẩn là tưởng uẩn?

Thọ là thọ uẩn? Uẩn là hành uẩn?

Thọ là thọ uẩn? Uẩn là thức uẩn?

Tưởng là tưởng uẩn? Uẩn là sắc uẩn?

Tưởng là tưởng uẩn? Uẩn là thọ uẩn?

Tưởng là tưởng uẩn? Uẩn là hành uẩn?

Tưởng là tưởng uẩn? Uẩn là thức uẩn?

Hành là tưởng uẩn? Uẩn là sắc uẩn?

Hành là hành uẩn? Uẩn là thọ uẩn?

Hành là hành uẩn? Uẩn là tưởng uẩn?

Hành là hành uẩn? Uẩn là thức uẩn?

Thức là thức uẩn? Uẩn là sắc uẩn?

Thức là thức uẩn? Uẩn là thọ uẩn?

Thức là thức uẩn? Uẩn là tưởng uẩn?

Thức là thức uẩn? Uẩn là hành uẩn?

[27] Phi sắc là phi sắc uẩn? Phi uẩn là phi thọ uẩn?

Phi sắc là phi sắc uẩn? Phi uẩn là phi tưởng uẩn?

Phi sắc là phi sắc uẩn? Phi uẩn là phi hành uẩn?

Phi sắc là phi sắc uẩn? Phi uẩn là phi thức uẩn?

Phi thọ là phi thọ uẩn? Phi uẩn là phi sắc uẩn?

Phi thọ là phi thọ uẩn? Phi uẩn là phi tưởng uẩn?

Phi thọ là phi thọ uẩn? Phi uẩn là phi hành uẩn?

Phi thọ là phi thọ uẩn? Phi uẩn là phi thức uẩn?

Phi tưởng là phi tưởng uẩn? Phi uẩn là phi sắc uẩn?

Phi tưởng là phi tưởng uẩn? Phi uẩn là phi thọ uẩn?

Phi tưởng là phi tưởng uẩn? Phi uẩn là phi hành uẩn?

Phi tưởng là phi tưởng uẩn? Phi uẩn là phi thức uẩn?

Phi hành là phi hành uẩn? Phi uẩn là phi sắc uẩn?

Phi hành là phi hành uẩn? Phi uẩn là phi thọ uẩn?

Phi hành là phi hành uẩn? Phi uẩn là phi tưởng uẩn?

Phi hành là phi hành uẩn? Phi uẩn là phi thức uẩn?

Phi thức là phi thức uẩn? Phi uẩn là phi sắc uẩn?

Phi thức là phi thức uẩn? Phi uẩn là phi thọ uẩn?

Phi thức là phi thức uẩn? Phi uẩn là phi tưởng uẩn?

Phi thức là phi thức uẩn? Phi uẩn là phi hành uẩn?

[28] Sắc là uẩn? uẩn là sắc?...

Thọ là uẩn? uẩn là thọ?...

Tưởng là uẩn? uẩn là tưởng?...

Hành là uẩn? uẩn là hành?...

Thức là uẩn? uẩn là thức?...

[29] Phi sắc là phi uẩn? Phi uẩn là phi sắc?...

Phi thọ là phi uẩn? Phi uẩn là phi thọ?...

Phi Tưởng là phi uẩn? Phi tưởng là phi uẩn?...

Phi hành là phi uẩn? Phi uẩn là phi hành?...

Phi thức là phi uẩn? Phi uẩn là phi thức?...

[30] Sắc là uẩn? Uẩn là thọ?

Sắc là uẩn? Uẩn là tưởng?

Sắc là uẩn? Uẩn là hành?

Sắc là uẩn? Uẩn là thức?

Thọ là uẩn? Uẩn là sắc?

Thọ là uẩn? Uẩn là tưởng?

Thọ là uẩn? Uẩn là hành?

Thọ là uẩn? Uẩn là thức?

Tưởng là uẩn? Uẩn là sắc?

Tưởng là uẩn? Uẩn là thọ?

Tưởng là uẩn? Uẩn là hành?

Tưởng là uẩn? Uẩn là thức?

Hành là uẩn? Uẩn là sắc?

Hành là uẩn? Uẩn là thọ?

Hành là uẩn? Uẩn là tưởng?

Hành là uẩn? Uẩn là thức?

Thức là uẩn? Uẩn là sắc?

Thức là uẩn? Uẩn là thọ?

Thức là uẩn? Uẩn là tưởng?

Thức là uẩn? Uẩn là hành?

[31] Phi sắc là phi uẩn? Phi uẩn là phi thọ?

Phi sắc là phi uẩn? Phi uẩn là phi tưởng?

Phi sắc là phi uẩn? Phi uẩn là phi hành?

Phi sắc là phi uẩn? Phi uẩn là phi thức?

Phi thọ là phi uẩn? Phi uẩn là phi sắc?

Phi thọ là phi uẩn? Phi uẩn là phi tưởng?

Phi thọ là phi uẩn? Phi uẩn là phi hành?

Phi thọ là phi uẩn? Phi uẩn là phi thức?

Phi tưởng là phi uẩn? Phi uẩn là phi sắc?

Phi tưởng là phi uẩn? Phi uẩn là phi thọ?

Phi tưởng là phi uẩn? Phi uẩn là phi hành?

Phi tưởng là phi uẩn? Phi uẩn là phi thức?

Phi hành là phi uẩn? Phi uẩn là phi sắc?

Phi hành là phi uẩn? Phi uẩn là phi thọ?

Phi hành là phi uẩn? Phi uẩn là phi tưởng?

Phi hành là phi uẩn? Phi uẩn là phi thức?

Phi thức là phi uẩn? Phi uẩn là phi sắc?

Phi thức là phi uẩn? Phi uẩn là phi thọ?

Phi thức là phi uẩn? Phi uẩn là phi tưởng?

Phi thức là phi uẩn? Phi uẩn là phi hành?

3- PHẦN XIỂN MINH (NIDDESAVĀRO)

[32] Sắc là sắc uẩn phải chăng?

"Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn; còn sắc uẩn vừa là sắc vừa là sắc uẩn".

- SẮC UẨN LÀ SẮC PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!".

[33] Thọ là thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

[34] Tưởng là tưởng uẩn phải chăng?

"Tưởng kiến (diṭṭhisaññā) là tưởng như không phải là tưởng uẩn; còn tưởng uẩn vừa là tưởng vừa là tưởng uẩn".

- TƯỞNG UẨN LÀ TƯỞNG PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!".

[35] Hành là hành uẩn phải chăng?

"Trừ ra hành uẩn, các hành còn lại là hành nhưng không phải là hành uẩn; còn hành uẩn vừa là hành vừa là hành uẩn".

- HÀNH UẨN LÀ HÀNH PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!".

[36] THỨC LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!".

Thức uẩn là thức phải chăng?

"Phải rồi!".

[37] Phi sắc là phi sắc uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- PHI SẮC UẨN LÀ PHI SẮC PHẢI CHĂNG?

"Sắc khả ái (Piyarūpaṃ), sắc khả lạc (Sātarūpaṃ) là phi sắc uẩn nhưng là sắc; các pháp còn lại ngoài ra sắc và sắc uẩn là phi sắc, cũng là phi sắc uẩn".

[38] Phi thọ là phi thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

[39] Phi tưởng là phi tưởng uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- PHI TƯỞNG UẨN LÀ PHI TƯỞNG PHẢI CHĂNG?

"Tưởng kiến (Diṭṭhisaññā) là phi tưởng uẩn nhưng là tưởng; các pháp còn lại ngoài ra tưởng và tưởng uẩn thì là phi tưởng, cũng là phi tưởng uẩn."

[40] Phi hành là phi hành uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- PHI HÀNH UẨN LÀ PHI HÀNH PHẢI CHĂNG?

"Ngoài ra hành uẩn, các hành còn lại là phi hành uẩn nhưng là hành; các pháp ngoài ra hành và hành uẩn thì là phi hành, cũng là phi hành uẩn".

[41] Phi thức là phi thức uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- PHI THỨC UẨN LÀ PHI THỨC PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!".

[42] Sắc là sắc uẩn phải chăng?

"Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn; chỉ có sắc uẩn vừa là săc vừa là sắc uẩn".

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn".

[43] Sắc là sắc uẩn phải chăng?

"Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn; chỉ có sắc uẩn vừa là sắc vừa là sắc uẩn".

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn"

[44] Sắc là sắc uẩn phải chăng?

"Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn; chỉ có sắc uẩn vừa là sắc vừa là sắc uẩn".

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là hành uẩn".

[45] Sắc là sắc uẩn phải chăng?

"Sắc khả ái, sắc khả lạc là sắc nhưng không phải là sắc uẩn; chỉ có sắc uẩn vừa là sắc vừa là sắc uẩn".

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thức uẩn."

[46] Thọ là thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn".

[47] Thọ là thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn".

[48] Thọ là thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là hành uẩn".

[49] Thọ là thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thức uẩn".

[50] Tưởng là tưởng uẩn phải chăng?

"Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng uẩn; chỉ có tưởng uẩn vừa là tưởng vừa là tưởng uẩn".

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn".

[51] Tưởng là tưởng uẩn phải chăng?

"Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng uẩn, chỉ có tưởng uẩn vừa là tưởng vừa là tưởng uẩn".

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn."

[52] Tưởng là tưởng uẩn phải chăng?

"Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng uẩn chỉ có tưởng uẩn vừa là tưởng vừa là tưởng uẩn."

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là hành uẩn."

[53] Tưởng là tưởng uẩn phải chăng?

"Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng uẩn; chỉ có tưởng uẩn vừa là tưởng vừa là tưởng uẩn."

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thức uẩn."

[54] Hành là hành uẩn phải chăng?

"Trừ ra là uẩn các hành còn lại là hành nhưng không phải là hành uẩn; còn hành uẩn vừa là hành vừa là hành uẩn"

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng kkhông phải là sắc uẩn".

[55] Hành là hành uẩn phải chăng?

"Trừ ra hành uẩn, các hành còn lại là hành nhưng không phải là hành uẩn; còn hành uẩn vừa là hành vừa là hành uẩn".

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn".

[56] Hành là hành uẩn phải chăng?

"Trừ ra hành uẩn, các hành còn lại là hành nhưng không phải là hành uẩn; còn hành uẩn vừa là hành vừa là hành uẩn".

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn."

[57] Hành là hành uẩn phải chăng?

"Trừ ra hành uẩn, các hành còn lại là hành nhưng không phải là hành uẩn; còn hành uẩn vừa là hành vừa là hành uẩn."

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thức uẩn".

[58] Thức là thức uẩn phải chăng?

"Phải rồi!".

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn."

[59] Thức là thức uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn".

[60] Thức là thức uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn".

[61] Thức là thức uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là hành uẩn".

[62] Phi sắc là phi sắc uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI SẮC LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI SẮC LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI SẮC LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[63] Phi thọ là phi thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI THỌ LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI THỌ LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI THỌ LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

[64] Phi tưởng là phi tưởng uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI TƯỞNG LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI TƯỞNG LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI TƯỞNG LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[65] Phi hành là phi hành uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI HÀNH LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI HÀNH LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI HÀNH LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

" Phải rồi!"

[66] Phi thức là phi thức uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI THỨC LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI THỨC LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỚNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI THỨC LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[67] Sắc là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn"

[68] Thọ là thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn, còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải thọ uẩn".

[69] Tưởng là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn, còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải tưởng uẩn".

[70] Hành là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là hành uẩn".

[71] Thức là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; còn các uẩn ngoài ra là uẩn nhưng không phải là thức uẩn".

[72] Phi sắc là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra sắc, các uẩn còn lại không phải là sắc mà là uẩn; trừ ra sắc và các uẩn những pháp còn lại vừa là phi sắc vừa là phi uẩn".

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[73] Phi thọ là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thọ, các uẩn còn lại không phải là thọ mà là uẩn? trừ ra thọ và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thọ vừa là phi uẩn".

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[74] Phi tưởng phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra tưởng, các uẩn còn lại không phải là tưởng nhưng là uẩn, trừ ra tưởng và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi tưởng vừa là phi uẩn"

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[75] Phi hành là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra hành, các uẩn còn lại không phải là hành nhưng là uẩn; trừ ra hành và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi hành vừa là phi uẩn".

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[76] Phi thức là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thức, các uẩn còn lại không phải là thức nhưng là uẩn; Trừ ra thức và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thức vừa là phi uẩn".

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[77] Sắc là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn".

[78] Sắc là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn".

[79] Sắc là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là hành uẩn".

[80] Sắc là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thức uẩn."

[81] Thọ là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn".

[82] Thọ là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn."

[83] Thọ là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là hành uẩn.

[84] Thọ là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thức uẩn."

[85] Tưởng là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải sắc uẩn".

[86] Tưởng là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn."

[87] Tưởng là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là hành uẩn."

[88] Tưởng là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thức uẩn"

[89] Hành là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn."

[90] Hành là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn."

[91] Hành là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn."

[92] Hành là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thức uẩn vừa là uẩn vừa là thức uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thức uẩn".

[93] Thức uẩn là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Sắc uẩn vừa là uẩn vừa là sắc uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là sắc uẩn".

[94] Thức là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Thọ uẩn vừa là uẩn vừa là thọ uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là thọ uẩn".

[95] Thức là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Tưởng uẩn vừa là uẩn vừa là tưởng uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là tưởng uẩn".

[96] Thức là uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- UẨN LÀ HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Hành uẩn vừa là uẩn vừa là hành uẩn; các uẩn còn lại là uẩn nhưng không phải là hành uẩn."

[97] Phi sắc là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra sắc, các uẩn còn lại không phải là sắc mà là uẩn; trừ ra sắc và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi sắc vừa là phi uẩn"

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[98] Phi sắc là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra sắc, các uẩn còn lại không phải là sắc mà là uẩn; trừ ra sắc và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi sắc vừa là phi uẩn".

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[99] Phi sắc là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra sắc các uẩn còn lại không phải là sắc mà là uẩn; trừ ra sắc và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi sắc vừa là phi uẩn".

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[100] Phi sắc là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra sắc, các uẩn còn lại không phải là sắc mà là uẩn; trừ ra sắc và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi sắc vừa là phi uẩn".

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[101] Phi thọ là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thọ, các uẩn còn lại không phải là thọ mà là uẩn; trừ ra thọ và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thọ vừa là phi uẩn.

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[102] Phi thọ là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thọ, các uẩn còn lại không phải là thọ mà là uẩn; trừ ra thọ và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thọ vừa là phi uẩn."

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[103] Phi thọ là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thọ, các uẩn còn lại không phải là thọ mà là uẩn; trừ ra thọ và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thọ vừa là phi uẩn"

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[104] Phi thọ là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thọ, các uẩn còn lại không phải là thọ mà là uẩn; trừ ra thọ và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thọ vừa là phi uẩn"

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[105] Phi tưởng là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra tưởng, các uẩn còn lại không phải là tưởng mà là uẩn; trừ ra tưởng và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi tưởng vừa là phi uẩn."

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[106] Phi tưởng là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra tưởng, các uẩn còn lại không phải là tưởng mà là uẩn; trừ ra tưởng và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi tưởng vừa là phi uẩn."

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[107] Phi tưởng là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra tưởng, các uẩn còn lại không phải là tưởng mà là uẩn; trừ ra tưởng và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi tưởng vừa là phi uẩn."

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[108] Phi tưởng là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra tưởng, các uẩn còn lại không phải là tưởng mà là uẩn; trừ ra tưởng và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi tưởng vừa là phi uẩn.

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[109] Phi hành là phi uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[110] Phi hành là phi uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[111] Phi hành là phi uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[112] Phi hành là phi uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- PHI UẨN LÀ PHI THỨC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[113] Phi thức là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thức, các uẩn còn lại không phải là thức mà là uẩn; Trừ ra thức và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thức vừa là phi uẩn."

- PHI UẨN LÀ PHI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[114] Phi thức là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thức, các uẩn còn lại không phải là thức mà là uẩn, trừ ra thức và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thức vừa là phi uẩn"

- PHI UẨN LÀ PHI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[115] Phi thức là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thức, các uẩn còn lại không phải là thức mà là uẩn, trừ ra thức và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thức vừa là phi uẩn"

- PHI UẨN LÀ PHI TƯỞNG UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[116] Phi thức là phi uẩn phải chăng?

"Trừ ra thức, các uẩn còn lại không phải là thức mà là uẩn, trừ ra thức và các uẩn, những pháp còn lại vừa là phi thức vừa là phi uẩn"

- PHI UẨN LÀ PHI HÀNH UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

DỨT PHẦN ÐỊNH DANH

4- PHẦN CHUYỂN BIẾN (PAVATTIVĀRO)

[117] Sắc uẩn đang sanh(1) cho người nào, thì thọ uẩn đang sanh cho người nào, thì thọ uẩn đang sanh cho người ấy phải chăng?

"Ðối với những người đang sanh cõi vô tưởng, sắc uẩn đang sanh, nhưng thọ uẩn chẳng phải đang sanh cho họ, còn những người đang sanh cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh cho những người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO, THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với những người đang sanh cõi vô sắc, thọ uẩn đang sanh cho họ, nhưng sắc uẩn chẳng phải đang sanh cho họ, còn những người đang sanh cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh cho những người ấy".

[118] Sắc uẩn đang sanh ở cõi nào thì thọ uẩn đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Trong cõi vô tưởng, cõi ấy sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uẩn chẳng phải đang sanh; chỉ trong cõi ngủ uẩn, cõi ấy sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh."

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG SANH Ở CÕI NÀO, THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Trong cõi vô sắc, cõi ấy thọ uẩn đang sanh nhưng sắc uẩn chẳng phải đang sanh; chỉ trong cõi ngủ uẩn, cõi ấy thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh."

[119] Sắc uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi vô tưởng, thì người ấy cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn thì người ấy cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh".

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi vô sắc, thì người ấy cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn thì người ấy cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh".

[120] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào thì thọ uẩn không đang sanh cho người ấy phải chăng?

"Ðối với những người đang sanh cõi vô sắc, sắc uẩn không đang sanh cho họ nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang sanh cho họ; đối với tất cả người đang chết thì sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng không đang sanh cho họ".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với những người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang sanh cho họ nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang sanh cho họ; đối với tất cả người đang chết thì thọ uẩn không đang sanh và sắc uẩn cũng không đang sanh cho họ".

[121] Sắc uẩn không đang sanh ở cõi nào thọ uẩn không đang sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Ðang sanh!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðang sanh!"

[122] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi vô sắc thì người ấy cõi ấy sắc uẩn không đang sanh nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Ðối với tất cả người đang chết thì người ấy cõi ấy sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng không đang sanh".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi vô tưởng thì người ấy cõi ấy thọ uẩn không đang sanh nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy cõi ấy; đối với tất cả người đang chết thì người ấy cõi ấy thọ uẩn không đang sanh và sắc uẩn cũng không đang sanh".

[123] Sắc uẩn đã từng sanh(1) cho người nào thì thọ uẩn đã từng sanh cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐÃ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐÃ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[124] Sắc uẩn đã từng sanh ở cõi nào thì thọ uẩn đã từng sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, cõi ấy sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh; ở cõi ngũ uẩn, cõi ấy sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh".

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, cõi ấy thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh; ở cõi ngũ uẩn, cõi ấy thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng từng sanh".

[125] Sắc uẩn từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô tưởng, sắc uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấyï nhưng thọ uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với người cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô sắc thọ uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấyï nhưng sắc uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với người cõi ngũ uẩn thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[126] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào thì thọ uẩn từng sanh cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[127] Sắc uẩn không từng sanh ở cõi nào thì thọ uẩn không từng sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Từng sanh!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng sanh!"

[128] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô sắc, sắc uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấyï nhưng thọ uẩn chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với người cõi tịnh cư sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô tưởng, thọ uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấyï nhưng sắc uẩn chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với người cõi tịnh cư thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[129] Sắc uẩn sẽ sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Người nào sẽ sanh cõi vô sắc rồi Níp-bàn thì thọ uẩn sẽ từng sanh cho người ấy nhưng sắc uẩn sẽ không sanh cho người ấy nữa; còn những hạng khác thì thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn sẽ sanh cho họ".

[130] Sắc uẩn sẽ sanh ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh; ở cõi ngũ uẩn, cõi ấy sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn sẽ sanh".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, cõi ấy thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn sẽ không sanh; ở cõi ngũ uẩn, cõi ấy thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh".

[131] Sắc uẩn sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấyï nhưng thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấyï nhưng sắc uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[132] Sắc uẩn sẽ không sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

"Người mà sẽ sanh cõi vô sắc rồi Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không sanh cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn người kiếp chót(1) sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[133] Sắc uẩn sẽ không sanh ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Sẽ sanh!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Sẽ sanh!"

[134] Sắc uẩn sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Người cõi vô sắc, sắc uẩn sẽ không sanh nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấyï; đối với người cõi kiếp chót, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấyï nhưng sắc uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi kiếp chót, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[135] Sắc uẩn đang sanh cho người nào thì thọ uẩn đã từng sanh cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐÃ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với tất cả người đang tử và người đang sanh cõi vô sắc, thì thọ uẩn đã từng sanh cho người ấyï nhưng sắc uẩn thì không đang sanh cho người ấy. Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người đang sanh cõi vô tưởng, thì thọ uẩn đã từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh cho người ấy".

[136] Thọ uẩn đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn đã từng sanh cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN ÐÃ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với tất cả người đang tử, người đang sanh cõi vô tưởng, thì tưởng uẩn đã từng sanh cho người ấyï nhưng thọ uẩn, thì không đang sanh cho người ấy; Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thì tưởng uẩn đã từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh cho người ấy"

[137] Sắc uẩn đang sanh cõi nào thì thọ uẩn đã từng sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, cõi ấy sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uẩn không từng sanh; ở cõi ngũ uẩn, cõi sắc ấy sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đã từng sanh".

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐÃ TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, cõi ấy thọ uẩn đã từng sanh nhưng sắc uẩn không uẩn không từng sanh; ở cõi ngũ uẩn, cõi ấy thọ uẩn đã từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh".

[138] Thọ uẩn đang sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn đã từng sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN ÐÃ TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[139] Sắc uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn đã từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, người ấyï cõi ấy sắc uẩn đang sanh nhưng thọ uẩn không từng sanh. Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn khác, thì người ấy cõi sắc ấy uẩn đang sanh và thọ uẩn đã từng sanh".

HAY LÀ THỌ UẨN ÐÃ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử cõi ngũ uẩn, và người cõi vô sắc, người ấyï cõi ấy thọ uẩn đã từng sanh nhưng sắc uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người ấy cõi ấy thọ uẩn đã từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh".

[140] Thọ uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn đã từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người ấy cõi ấy thọ uẩn đang sanh nhưng tưởngï uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn, ngũ uẩn khác thì thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn cũng đã từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN ÐÃ TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thì tưởng uẩn đã từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thì tưởng uẩn đã từng sanh mà thọ uẩn cũng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy"

[141] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào thì thọ uẩn không từng sanh cho người ấy phải chăng?

"Từng sanh!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[142] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn không từng sanh cho người ấy phải chăng?

"Từng sanh!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[143] Sắc uẩn không đang sanh ở cõi nào thì thọ uẩn không từng sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Từng sanh!"

HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðang sanh!"

[144] Thọ uẩn không đang sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn không từng sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[145] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, và người vô sắc, sắc uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy, nhưng thọ uẩn chẵng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với ngưới đang viên tịch ở cõi tịnh cư và người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy"

HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGỪƠI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮCÏ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, thì thọ uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắcï uẩn chẵng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với ngưới đang viên tịch ở cõi tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng thì thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy"

[146] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngu õuẩn, thọ uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy, nhưng tửơngï uẩn chẵng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với ngưới đang viên tịch ở cõi tịnh cư, và người cõi vô tửơng, thọ uẩn không đang sanh và tửơng uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy"

- HAY LÀ TƯỞNGÏ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGỪƠI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư tưởng uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy, nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người viên tịch ở cõi tịnh cư, và người cõi vô tưởng, tưởng uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy"

[147] Sắc uẩn đang sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

"Ðối với hạng người kiếp chót đang sanh cỏi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang sanh cho hạng mà thọ uẩn chẳng phải sẽ sanh cho họ; còn người hạng khác đang sanh cõi ngũ uẩn, đang sanh cõi vô tưởng, thì sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh cho họ".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Tất cả người đang tử biệt và người đang sanh cõi vô sắc, thì thọ uẩn sẽ sanh cho họ người ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải đang sanh cho họ; còn hạng người đang sanh cõi ngũ uẩn, hạng người đang sanh cõi vô tưởng, thì thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh cho họ".

[148] Thọ uẩn đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

"Ðối với hạng người kiếp chót đang sanh thì thọ uẩn đang sanh cho người ấy mà tưởng uẩn chẳng phải sẽ sanh cho họ; còn những hạng khác đang sanh cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sanh cho họ."

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

Tất cả người đang tử biệt và người đang sanh cõi vô tưởng, tưởng uẩn sẽ sanh cho họ nhưng thọ uẩn chẳng phải đang sanh cho họ; còn đối với hạng người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh cho họ."

[149] Sắc uẩn đang sanh ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Cõi vô tưởng, sắc uẩn đang sanh ở cõi ấy mà thọ uẩn chẳng phải sẽ sanh ở cõi ấy; cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh ở cõi ấy."

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Cõi vô sắc, ở cõi ấy thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không đang sanh ở cõi ấy; cõi ngũ uẩn, ở cõi ấy thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh."

[150] Thọ uẩn đang sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[151] Sắc uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người đang sanh cõi vô tưởng, sắc uẩn đang sanh cho người ấy, nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với các hạng người khác đang sanh cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấyï".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, và ngườ cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï".

[152] Thọ uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn đang sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người hạng kiếp chót đang sanh thì thọ uẩn đang sanh cho người ấy ở cõi ấy, nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với các hạng khác đang sanh cõi tứ uẩn ngũ uẩn thì thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấyï".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ sanh cho người ấy cõi ấy nhưng thọ uẩn không đang sanh cho người ấy cõi ấy; đối với người đang sanh cõi tứ uẩn ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh cho người ấy ở cõi ấyï".

[153] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

"Tất cả người đang tử biệt, người đang sanh cõi vô sắc, thì sắc uẩn không đang sanh nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn và người kiếp chót cõi vô sắc thì sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh cho người ấyï".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót cõi vô sắc thì thọ uẩn sẽ không đang sanh cho người ấy".

[154] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

"Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi vô tưởng thì thọ uẩn không sanh cho người ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy; còn người đang viên tịch thì thọ uẩn không đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không sanh cho người ấyï".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch thì tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng không đang sanh cho người ấy".

[155] Sắc uẩn không đang sanh ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Ðang sanh!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðang sanh!"

[156] Thọ uẩn không đang sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[157] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, và người ở cõi vô sắc, thì sắc uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy cõi ấy; đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấyï".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn và người đang sanh cõi vô tưởng uẩn, thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót cõi vô sắc, và người đang tử biệt cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[158] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang viên tịch và người ở cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang sanh và tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh, tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang viên tịch và người ở cõi vô tưởng thì tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[159] Sắc uẩn từng sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh, sắc uẩn từng sanh cho người ấy mà thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác thì sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh cho họ".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[160] Thọ uẩn từng sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ sanh cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót, thọ uẩn từng sanh cho người ấy mà tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy; còn đối với hạng khác thì thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh cho họ".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[161] Sắc uẩn từng sanh ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, sắc uẩn từng sanh ở cõi ấy mà thọ uẩn sẽ không sanh ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh ở cõi ấy mà sắc uẩn không từng sanh ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh"

[162] Thọ uẩn từng sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ SANH Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[163] Sắc uẩn từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót ở cõi ngũ uẩn, và người cõi vô tưởng, sắc uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấy mà thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với hạng khác ở cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người ở cõi vô sắc thì thọ uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy mà sắc uẩn sẽ không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy, đối với người cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[164] Thọ uẩn từng sanh cho người nào cõi nào thì tưởng uẩn sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót, thọ uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấy mà tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy, đối với hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[165] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Từng sanh!"

[166] Thọ uẩn không từng sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng sanh!"

[167] Sắc uẩn không từng sanh ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Sẽ sanh!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng sanh!"

[168] Thọ uẩn không từng sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG SANH Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[169] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô sắc, sắc uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy mà thọ uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người cõi tịnh cư và người kiếp chót cõi vô sắc, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người kiếp chót ở cõi ngũ uẩn, và người cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy mà sắc uẩn chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với người cõi tịnh cư, và người kiếp chót cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[170] Thọ uẩn không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người kiếp chót, tưởng uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy mà thọ uẩn chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người cõi tịnh cư, và người cõi vô tưởng, tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

DỨT PHẦN SANH (Uppadvāraṃ Niṭṭhitaṃ)

 

[171] Sắc uẩn đang diệt cho người nào thì thọ uẩn đang diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, sắc uẩn đang diệt cho người ấy mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt cho người ấy đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt cho người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô sắc, thọ uẩn đang diệt cho người ấy mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt cho người ấy; đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt cho người ấy".

[172] Sắc uẩn đang diệt ở cõi nào thì thọ uẩn đang diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, sắc uẩn đang diệt ở cõi ấy mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN CŨNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, thọ uẩn đang diệt ở cõi ấy mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt ở cõi ấy"

[173] Sắc uẩn đang diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, sắc uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt cho người ấy cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN CŨNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô sắc, thọ uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[174] Sắc uẩn không đang diệt cho người nào thì thọ uẩn không đang diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô sắc, sắc uẩn không đang diệt cho người ấy mà thọ uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn tất cả người đang sanh, sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang diệt cho người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang diệt cho người ấy mà sắc uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn tất cả người đang sanh, thọ uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt cho người ấy".

[175] Sắc uẩn không đang diệt ở cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Ðang diệt!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðang diệt!"

[176] Sắc uẩn không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô sắc, sắc uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy mà thọ uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang tử biệt cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy mà sắc uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với tất cả người đang sanh, thọ uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[177] Sắc uẩn từng diệt cho người nào thì thọ uẩn từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[178] Sắc uẩn từng diệt ở cõi nào thì thọ uẩn từng diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, sắc uẩn từng diệt ở cõi ấy mà thọ uẩn không từng diệt ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, thọ uẩn từng diệt ở cõi ấy mà sắc uẩn không từng diệt ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt"

[179] Sắc uẩn từng diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô tưởng, sắc uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy mà thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô sắc, thọ uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy mà sắc uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy"

[180] Sắc uẩn không từng diệt cho người nào thì thọ uẩn từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[181] Sắc uẩn không từng diệt ở cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Từng diệt!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng diệt!"

[182] Sắc uẩn không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô sắc, sắc uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy mà thọ uẩn chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người cõi tịnh cư, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô tưởng, thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy mà sắc uẩn thì chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người cõi tịnh cư, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy"

[183] Sắc uẩn sẽ diệt cho người nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi vô sắc, và hạng người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy mà sắc uẩn không còn sẽ diệt cho người ấy. Ðối với hạng khác thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng còn sẽ diệt cho người ấy"

[184] Sắc uẩn sẽ diệt ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, sắc uẩn sẽ diệt ở cõi ấy mà thọ uẩn sẽ không diệt ở cõi ấy; còn ở cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt ở cõi ấy mà sắc uẩn sẽ không diệt ở cõi ấy; còn ở cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt ở cõi ấy"

[185] Sắc uẩn sẽ diệt cho người nào, ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô tưởng, sắc uẩn sẽ diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô sắc thọ, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy"

[186] Sắc uẩn sẽ không diệt cho người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi vô sắc, và người mà đang tử sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, sắc uẩn sẽ không diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; đối với người đang viên tịch sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[187] Sắc uẩn sẽ không diệt ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Sẽ diệt!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Sẽ diệt!"

[188] Sắc uẩn sẽ không diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người cõi vô sắc, sắc uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang viên tịch sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy"

[189] Sắc uẩn đang diệt cho người nào thì thọ uẩn từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với tất cả người đang sanh, thọ uẩn từng diệt cho người ấy nhưng sắc uẩn không đang diệt cho người ấy; còn đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn và người đang tử biệt cõi vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt cho họ".

[190] Thọ uẩn đang diệt cho người nào thì tưởng uẩn từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với tất cả người đang sanh và người đang tử biệt cõi vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn không đang diệt cho họ; còn đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt cho họ".

[191] Sắc uẩn đang diệt ở cõi nào thì thọ uẩn từng diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, sắc uẩn đang diệt ở cõi ấy nhưng thọ uẩn không từng diệt ở cõi ấy; còn ở cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, thọ uẩn từng diệt ở cõi ấy nhưng sắc uẩn không đang diệt ở cõi ấy; còn ở cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt ở cõi ấy"

[192] Thọ uẩn đang diệt ở cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN TỪNG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG DIỆT Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[193] Sắc uẩn đang diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, sắc uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với những hạng khác đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người ở cõi vô sắc, thọ uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[194] Thọ uẩn đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư thì thọ uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với hạng khác đang tử biệt cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn không đang diệt cho người ấy cõi ấy; đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[195] Sắc uẩn không đang diệt cho người nào thì thọ uẩn không từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Từng diệt!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[196] Thọ uẩn không đang diệt cho người nào thì tưởng uẩn không từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Từng diệt!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[197] Sắc uẩn không đang diệt ở cõi nào ... (cần bổ túc thêm nữa) ...

[198] Sắc uẩn không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người ở cõi vô sắc, sắc uẩn không đang diệt cho người ấy cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[199] Thọ uẩn không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người ở cõi vô tưởng thì thọ uẩn không đang diệt và tưởng uẩn cũng không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, tưởng uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, tưởng uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[200] Sắc uẩn đang diệt cho người nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy; đối với những hạng khác đang tử biệt cõi ngũ uẩn, đang tử biệt cõi vô tưởng thì sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho họ".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG DIỆT CHO HỌ PHẢI CHĂNG?

"Tất cả người đang sanh và người đang tử biệt cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy nhưng sắc uẩn không đang diệt cho họ; còn đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt cho họ".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Tất cả người đang sanh và người đang tử biệt cõi vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn không đang diệt cho người ấyï; còn đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt cho người ấy".

[201] Thọ uẩn đang diệt cho người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch thọ uẩn thì sắc uẩn đang diệt cho người ấy nhưng thọ tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy; đối với những hạng khác đang tử biệt cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt cho họ".

[202] Sắc uẩn đang diệt ở cõi nào ... trùng ...

[203] Sắc uẩn đang diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người đang tử biệt cõi vô tưởng, sắc uẩn sẽ đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người khác đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người ở cõi vô sắc thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[204] Thọ uẩn đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch, thọ uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với hạng khác đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy ở cõi ấy nhưng rhọ uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[205] Sắc uẩn không đang diệt cho người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Tất cả người đang sanh, người đang tử biệt cõi vô sắc, sắc uẩn không đang diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấyï; đối với người đang viên tịch cõi vô sắc thì sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy; đối với người đang viên tịch cõi vô sắc thì thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt cho người ấy".

[206] Thọ uẩn sẽ không đang diệt cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Sẽ diệt!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðang diệt!"

[207] Sắc uẩn không đang diệt ở cõi ... trùng ...

[208] Sắc uẩn không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người ở cõi vô sắc, sắc uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang viên tịch cõi vô sắc người đang sanh cõi vô tưởng thì sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc, người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[209] Thọ uẩn không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thì thọ uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người ở cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người ở cõi vô tưởng thì tưởngï uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[210] Sắc uẩn từng diệt cho người nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch, sắc uẩn từng diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với những hạng khác thì sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT VỚI NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[211] Thọ uẩn từng diệt cho người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch, thọ uẩn từng diệt cho người ấy nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với những hạng khác thì thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[212] Sắc uẩn từng diệt ở cõi nào ... trùng ...

[203] Sắc uẩn từng diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, đối với người ở cõi vô tưởng, sắc uẩn sẽ từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy, đối với hạng người khác ở cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người ở cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy, đối với hạng người khác ở cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[214] Thọ uẩn từng diệt cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch, thọ uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn th5 uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh ở cõi tịnh cư, tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng duyệt cho người ấy ở cõi ấy".

[215] Sắc uẩn không từng diệt cho người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng diệt!"

[216] Thọ uẩn không từng diệt cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng diệt!"

[217] Sắc uẩn không từng diệt ở cõi nào ... trùng ...

[218] Sắc uẩn không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người ở cõi vô sắc, sắc uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang viên tịch cỏi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc thì sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người ở cõi vô tưởng, thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư người đang viên tịch cõi vô sắc thì thọ uẩn cũng không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

[219] Thọ uẩn không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư thì thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy, nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người ở cõi vô tưởng thì thọ uẩn không từng diệt và tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không từng diệt với người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người ở cõi vô tưởng, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt, cho người ấy ở cõi ấy".

DỨT PHẦN DIỆT (Nirodhavāraṃ niṭṭhitaṃ)

 

[220] Sắc uẩn đang sanh cho người nào thì thọ uẩn đang diệt cho người ấy phải chăng?

"Không phải!"

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không phải!"

[221] Thọ uẩn đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn đang diệt cho người ấy phải chăng?

"Không phải!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không phải!"

[222] Sắc uẩn đang sanh ở cõi nào thì thọ uẩn đang diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Ở cõi vô tưởng, sắc uẩn đang sanh ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sanh đang diệt ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang diệt ở cõi ấy"

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ở cõi vô sắc, thọ uẩn đang diệt ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải đang sanh ở cõi ấy; ở cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh ở cõi ấy"

[223] Thọ uẩn đang sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[224] Sắc uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Không phải!"

- HAY LÀ THỌ UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không phải!"

[225] Thọ uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Không phải!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không phải!"

[226] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào thì thọ uẩn không đang diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người đang sanh cõi vô sắc, người đang tử biệt cõi vô tưởng, sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng không đang diệt cho người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn; người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang diệt cho người ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy đối với người đang sanh cõi vô sắc, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì thọ uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh cho người ấy".

[227] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn không đang diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh cho người ấy, nhưng tưởng uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người ở cõi vô tưởng,thọ uẩn không đang sanh và tưởng uẩn cũng không đang diệt cho người ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn không đang diệt cho người ấy; nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy;còn đối với người ở cõi vô tưởng, thì tưởng uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang sanh cho người ấy".

[228] Sắc uẩn không đang sanh ở cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Ðang diệt!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðang sanh!"

[229] Thọ uẩn không đang sanh ở cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[230] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, sắc uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi vô sắc, người đang tử biêt cõi vô tưởng, thì sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn; người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi vô sắc và người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì thọ uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[231] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người ở cõi vô tưởng thì thọ uẩn không đang sanh cũng và tưởng uẩn cũng không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, cõi tưởng uẩn không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người ở cõi vô tưởng, tưởng uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[232] Sắc uẩn từng sanh cho người nào thì thọ uẩn từng diệt cho ấy phải chăng?

" Phải rồi!"

HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Phải rồi!"

[233] Thọ uẩn từng sanh cho người nào thì tưởng uẩn từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

[234] Sắc uẩn từng sanh ở cõi nào.. trùng.....

[235] Sắc uẩn từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người ở cõi vô tưởng, thì sắc uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người ở cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô sắc, thọ uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[236] Thọ uẩn từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[237] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào thì thọ uẩn không từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯƠÌ NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[238] Thọ uẩn không từng sanh cho người nào thì tưởng uẩn không từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯƠÌ NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Không có!"

[239] Sắc uẩn không từng sanh ở cõi nào ... trùng ...

[240] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người ở cõi vô sắc, sắc uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người ở cõi tịnh cư, sắc uẩn không từng sanh và thọ uẩn cũng không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯƠÌ NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người cõi vô tưởng, thọ uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư thì thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy"

[241] Thọ uẩn không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯƠÌ NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi"

[242] Sắc uẩn sẽ sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Ðối với người kiếp chót đang sanh, và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi níp bàn, thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải sẽ sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy"

[243] Thọ uẩn sẽ sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNGÏ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với kiếp chót đang sanh, tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy".

[244] Sắc uẩn sẽ sanh ở cõi nào.... trùng....

[245] Sắc uẩn sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người ở cõi vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh cho ngưòi ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người nào ở cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người ở cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải sẽ sanh cho người ấy; còn đối với người khác ở cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[246] Thọ uẩn sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Ðối với người kiếp chót đang sanh, tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngủ uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[247] Sắc uẩn sẽ không sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

" Ðối với người kiếp chót đang sanh, và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, sắc uẩn sẽ không sanh cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với ngưòi đang viên tịch thì sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy."

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[248] Thọ uẩn sẽ không sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

" Ðối với người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch thì thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[249] Sắc uẩn sẽ không sanh cho người nào ... trùng ...

[250] Sắc uẩn sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người ở cõi vô sắc, sắc uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch thì sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người ở cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không diệt cho ngưòi ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch thì thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy."

[251] Thọ uẩn sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người kiếp chót đang sanh thọ uẩn sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, người ở cõi vô tưởng, thì thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[252] Sắc uẩn đang sanh cho người nào thì thọ uẩn từng diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Tất cả người đang tử biệt, người đang sanh cõi vô sắc, thọ uẩn từng diệt cho những người ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải đang sanh cho những người ấy; Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh cho những người ấy ... trùng ..."

(Trong phần SANH cách hiện tại quá khứ đã được phân tích như thế nào thì ở phần này cũng cần được phân tích như thế ấy).

[253] Sắc uẩn đang sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Tất cả người đang tử biệt, người đang sanh cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh cho những người ấy".

[254] Thọ uẩn đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Tất cả người đang tử biệt, người đang sanh cõi vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải đang sanh cho người ấy; đối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh cho người ấy".

[255] Sắc uẩn đang sanh ở cõi nào.... trùng....

[246] Sắc uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi vô tưởng, sắc uẩn đang sanh cho ngưòi ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người đang sanh cõi cô sắc, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[257] Thọ uẩn đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

" Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang sanh cõi tứ uẩn cõi ngủ uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[258] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Tất cả người đang tử biệt, người đang sanh cõi vô sắc, sắc uẩn không đang sanh cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch, sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[259] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với tất cả người đang tử biệt, người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang sanh cho người ấy, nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; Ðối với người đang viên tịch, thọ uẩn không đang sanh và tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[260] Sắc uẩn không đang sanh ở cõi nào... trùng....

[261] Sắc uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, ngưòi ở cõi vô sắc, sắc uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang viên tịch, người đang tử biệt cõi vô tưởng, sắc uẩn không đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang viên tịch, người đang tử biệt cõi vô tưởng, sắc uẩn không đang sanh thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy và sắc uẩn cũng không đang sanh".

[262] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người đang viên tịch, người ở cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[262] Thọ uẩn không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang tử biệt cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn, thọ uẩn không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy. Ðối với người đang viên tịch, người ở cõi vô tưởng, thọ uẩn không đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[263] Sắc uẩn từng đang sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch, sắc uẩn từng sanh cho người ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ diệt cho người ấy. Ðối với các hạng khác thì sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[264] Thọ uẩn từng sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch, thọ uẩn từng sanh cho người ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; Ðối với các hạng khác thì thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[265] Sắc uẩn từng sanh ở cõi nào... trùng....

[266] Sắc uẩn từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, ngưòi ở cõi vô tưởng, sắc uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với các hạng khác ở cõi ngũ uẩn thì sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Người đang sanh cõi tịnh cư, người ở cõi vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với các hạng khác ở cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[267] Thọ uẩn từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang viên tịch, thọ uẩn từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, tưởng uẩn sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với các hạng khác ở cõi tứ uẩn cõi ngũ uẩn thì tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[268] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng sanh!"

[269] Thọ uẩn không từng sanh cho người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

"Không có!"

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Từng sanh!"

[270] Sắc uẩn không từng sanh ở cõi nào.... trùng....

[271] Sắc uẩn không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, ngưòi ở cõi vô sắc, sắc uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc, sắc uẩn không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ THỌ UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người ở cõi vô tưởng, thọ uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng sắc uẩn chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

[272] Thọ uẩn không từng sanh cho người nào ở cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

"Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, thọ uẩn không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy nhưng tưởng uẩn chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người ở cõi vô tưởng thọ uẩn không từng sanh và tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy".

- HAY LÀ TƯỞNG UẨN SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ THỌ UẨN KHÔNG TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

"Ðối với người đang viên tịch, tưởng uẩn sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy nhưng thọ uẩn chẳng phải không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy; Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người ở cõi vô tưởng, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng sanh cho người ấy ở cõi ấy".

DỨT PHẦN SANH-DIỆT (Uppādaniradhavāraṃ niṭṭhitaṃ)

KẾT THÚC PHẦN CHUYỂN BIẾN (Pavattivāro nitthito)

 

5- PHẦN BIẾN TRI (PARIÑÑĀVĀRO)

[273] Người nào đang biến tri(1) sắc uẩn, người ấy cũng đang biến tri thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG BIẾN TRI THỌ UẨN, NGƯỜI ẤY CŨNG ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN, NGƯỜI ẤY CŨNG KHÔNG ÐANG BIẾN TRI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI THỌ UẨN, NGƯỜI ẤY CŨNG KHÔNG ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[274] Người nào đang biến tri sắc uẩn, người ấy cũng đã biến tri thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐÃ BIẾN TRI THỌ UẨN, NGƯỜI ẤY CŨNG ÐÃ BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI SẮC UẨN, THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY CŨNG KHÔNG TỪNG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[275] Người nào sẽ biến tri sắc uẩn thì người ấy sẽ biến tri thọ uẩn phải chăng?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY SẼ BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI SẮC UẨN THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Phải rồi!"

[276] Người nào đang biến tri sắc uẩn thì người ấy đã biến tri thọ uẩn phải chăng?

"Không phải!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐÃ BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Không phải!"

- NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Vị A La Hán không đang biến tri sắc uẩn nhưng chẳng phải chưa biến tri thọ uẩn; ngoại trừ bậc chí thượng đạo(1) và vị A La Hán các hạng người còn lại thì không đang biến tri sắc uẩn và cũng chư biến tri thọ uẩn".

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Bậc chí thượng đạo không từng biến tri thọ uẩn nhưng chẳng phải không đang biến tri sắc uẩn; Ngoại trừ bậc chí thượng đạo và vị A La Hán các hạng người còn lại thì không từng biến tri thọ uẩn và cũng không đang biến tri sắc uẩn".

[277] Người nào đang biến tri sắc uẩn, thì người ấy sẽ biến tri thọ uẩn phải chăng?

"Không phải!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Không phải!"

- NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Những người mà sẽ đắc đạo, người ấy không đang biến tri sắc uẩn nhưng chẳng phải sẽ không biến tri thọ uẩn, Còn bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, thì các hạng ấy không đang biến tri sắc uẩn và cũng sẽ không biến tri thọ uẩn".

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Bậc chí thượng đạo sẽ không biến tri thọ uẩn, nhưng chẳng phải không từng biến tri sắc uẩn; Còn bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, thì các hạng ấy sẽ không biến tri thọ uẩn và cũng không đang biến tri sắc uẩn".

[278] Người nào đã từng biến tri sắc uẩn, thì người ấy sẽ biến tri thọ uẩn phải chăng?

"Không phải!"

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY ÐÃ TỪNG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Không phải!"

- NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI SẮC UẨN THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI THỌ UẨN PHẢI CHĂNG?

"Người mà sẽ đắc đạo, người ấy không từng biến tri sắc uẩn nhưng chẳng phải sẽ không biến tri thọ uẩn bậc chí thượng đạo và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo các hạng ấy không từng biến tri sắc uẩn và cũng sẽ không biến tri thọ uẩn".

- HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI THỌ UẨN THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI SẮC UẨN PHẢI CHĂNG?

"Bậc A La Hán sẽ không biến tri thọ uẩn nhưng chẳng phải không từng biến tri sắc uẩn; Bậc chí thượng đạo và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo, các hạng ấy sẽ không biến tri thọ uẩn và cũng không từng biến tri sắc uẩn".

DỨT PHẦN BIẾN TRI

KẾT THÚC UẨN SONG.

-ooOoo-


(1) Ðang sanh (uppajjāti) dùng thì hiện tại ở đây chỉ ngay thời điểm đang tục sinh, khởi đầu kiếp sống mới.

(1) Ðã từng sanh (uppajjittha = uppajji ) thì quá khứ ở đây chỉ cho các thời điểm tục sinh đã qua của các kiếp sống trước.

(1) Người kiếp chót (pacchimabhavika) là chúng sanh chỉ còn sống một kiếp sống này là cuối cùng, để rồi viên tịch Níp-Bàn.

(1) Pariyānāti, thấu triệt, giác ngộ toàn diện, ở đây Trí trong tâm đạo (maggacitta) gọi là đang biến tri ngũ uẩn. Trí trong tâm quả (phalacitta) gọi là đã biến tri ngũ uẩn

(1) Bậc chí thượng đạo (aggamaggasamaṅgī).

-ooOoo-

Ðầu trang | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
Tập Một | Tập Hai | Tập Ba | Tập Bốn

Chân thành cám ơn đạo hữu Vasita TTL đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 09-2003)


[Mục lục Vi Diệu Pháp][Thư Mục chính]
updated: 25-09-2003