Hành Hương Phật Quốc
Tháng 10 & 11-2004

Bình Anson

Chúng tôi có sưu tập rất nhiều hình ảnh trong chuyến hành hương - khoảng 300 ảnh, tổng cộng 20 Mb. Vì thế, chúng tôi chỉ lưu trong đĩa CD Phật học Buddhasasana mà thôi. Xin liên lạc:

[email protected]

last updated: 27-12-2004

[Trở về trang Thư Mục]