Thien Chi Tinh - 00

BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


GIẢI VỀ Ý NGHĨA CHỈ TỊNH THEO
THẮNG PHÁP YẾU HIỆP

Hòa thượng Jotika

Tỳ kheo Pháp Nhiên dịch Việt


MỤC LỤC

I. TỔNG QUÁT

Giải về ý nghĩa Chỉ Tịnh

Chỉ tịnh tiến đạt
Minh sát tiến đạt
40 đề mục phân thành bảy loại án xứ Chỉ Tịnh

Giải về sáu Carittta

Sự nhận biết về Caritta
Cơ tánh Ái
Cơ tánh Tín
Cơ tánh Sân
Cơ tánh Giác
Cơ tánh Si
Cơ tánh Tầm
Nhân sanh Caritta

Giải về ba Tiến Ðạt

Giải về ba Ấn Tướng

II. THẬP ÁN XỨ HOÀN TỊNH

1. Án xứ Ðịa đại hoàn tịnh

Những việc cần làm đầu tiên của vị hành giả
Việc thọ trì giới hạnh
Tránh những điều vọng niệm
Thân cận thiện hữu
Việc học hỏi án xứ tu tập
Những trú xứ không thích hợp cho vị hành giả
Những trú xứ thích hợp cho vị hành giả
Những chi phối nhỏ nhặt
Chuẩn tác về địa đại án xứ
Những trở ngại trước khi xuất hiện Trì tướng
Sự hiện khởi của Trì tướng
Tự tướng hiện khởi
Sự duy trì Tự tướng

1. Trú xứ
2. Sự đi lại
3. Khẩu hành
4. Nhân tính
5. Vật thực
6. Thời tiết
7. Các oai nghi

Sự khai triển Tự tướng
Thiền tầng thứ nhất sanh khởi
Nhận định về thiền chứng
Giai đoạn thiền tầng thứ nhất đến các thiền tầng cao
Năm khả năng (vasii)
Giai đoạn hành trì sau cùng
Phương thức tu tập dẫn dến thiền tầng Vô sắc Không Vô Biên Xứ
Phương thức hành trì đầu tiên và sau cùng để đạt thiền tầng Thức Vô Biên Xứ
Phương thức hành trì để đạt thiền tầng Vô Sở Hữu Xứ
Phương thức tu chứng thiền tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ

2. Án xứ Thủy đại hoàn tịnh
3. Án xứ Hỏa đại hoàn tịnh
4. Án xứ Phong đại hoàn tịnh
5. Án xứ hoàn tịnh Màu Xanh
6. 7. 8. Ba án xứ màu sắc còn lại
9. Án xứ Ánh sáng hoàn tịnh
10. Án xứ hư không hoàn tịnh

Phương thức tu chứng các án xứ khi đã đắc thiền
Thời gian chứng đạt thiền chứng nhanh chậm đối với các án xứ
Mãnh lực của mười Kasi.na

III. THẬP ÁN XỨ BẤT MỸ

1. Bành trướng tử thi
2. Thanh ứ tử thi
3. Nồng lạn tử thi
4. Ðoạn hoại tử thi
5. Thực hám tử thi
6. Tán loạn tử thi
7. Chiết đoạn tử thi
8. Huyết đổ tử thi
9. Trùng tu tử thi
10. Hài cốt tử thi 73

Quy trình phát triển án xứ Bất mỹ và ba Ấn tướng

1. Bành trướng tử thi
2. Thanh ứ tử thi
3. Nồng lạn tử thi
4. Ðoạn hoại tử thi
5. Thực hám tử thi
6. Tán loạn tử thi
7. Chiết đoạn tử thi
8. Huyết đổ tử thi
9. Trùng tu tử thi
10. Hài cốt tử thi

Phụ trích về những phương cách tu tập án xứ bất mỹ

Bước đầu để suy gẫm án xứ tử thi
Tử thi có phi nhân trú ẩn
Trì tướng trở thành nơi sợ hãi cho những người có thói quen hốt hoảng
Ðiểm dị biệt giữa cái thấy Sơ tướng và sự tri nhận Trì tướng
Thời gian nhanh chậm của Trì tướng
Màu sắc hoàn tịnh thay thế án xứ bất mỹ khi phát triển các thiền tầng cao
Án xứ bất mỹ theo hai lối suy quán

IV. THẬP ÁN XỨ TÙY NIỆM

1. Án xứ tùy niệm Phật

Phương thức hành trì
Chi tiết về ân đức Phật
Tứ thanh tịnh Giới trong 15 Hạnh và phân Minh Hạnh theo ba Uẩn
Giải về sáu Pu~n~naa

2. Án xứ tùy niệm Pháp

Phương thức tu niệm
Chi tiết về ân đức Pháp

3. Án xứ tùy niệm Tăng

Phương thức tu niệm
Thêm về ân đức Tăng

- Chín ân đức phân theo Nhân và Quả
- Nguyên nhân gọi Chư Thánh với chín ân đức
- Ðiểm dị đồng giữa Thánh cư sĩ và Bậc xuất gia
- Hạng người khiếm khuyết bốn ân đức đầu, thành tựu năm ân đức sau

4. Án xứ tùy niệm Giới

Phương thức tu tập
Giới hoen ố và giới không hoen ố

5. Án xứ tùy niệm Thí

Phương thức tu tập
Phương thức tu tập Khả niệm pháp
Quả báu của sự hành Khả niệm pháp

6. Án xứ tùy niệm Thiên

Phương thức tu tập

7. Án xứ niệm tịch tịnh

Phương thức tu tập
Níp-bàn qua ý nghĩa Tịch tịnh và Tịnh lạc

8. Án xứ tùy niệm Chết

Phương thức tu tập
- Quán sự chết không qua sự kiện
- Quán sự chết bằng sự tăng tiến hay suy thối.
- Suy quán bằng lối so sánh
- Suy quán bằng những khoảnh khắc ngắn
Quá trình tiến đạt

9. Án xứ Thân hành niệm

Phương thức tu tập
Giải về hai thông thạo học tập đầu
Giải về năm thông thạo còn lại
Lợi ích của việc quán thể trược theo 5 Uggahakosalla
Trường hợp ba tướng không hiển lo
Giải về 10 Manasikaarakosalla
Sự khó khăn trong lúc thực hành Thân hành niệm

10. Án xứ Niệm tức quan

Phương thức tu tập
4 cương lĩnh
Bốn phương thức Chỉ tịnh
Anubandhanaa trong Phusanaa
Ðiều đặc thù ở giai đoạn Aanubandhanaa
Anubandhanaa đạt đến giai đoạn .Thapanaa
Lối thực hành chuyên biệt để bảo trì Tự tướng
Quả báu thực hành Tức quan niệm
Giải thêm về tiếng Anu

V. ÁN XỨ VÔ LƯỢNG TÂM

1. Từ Vô lượng tâm

Những hạng người cần biết đối với việc rải lòng Từ
Phương thức rải lòng Từ
4 cách rải tâm Từ (Avera, Abyaapajja, Aniikha, Attaana.m)
Rải tâm Từ theo tuần tự
Trạng thái của tâm Từ vô giới hạn
12 đối tượng: 5 tổng quát và 7 riêng biệt
10 phương biến mãn
Ấn tướng và tiến đạt trong án xứ Từ tâm
Quả báu do sự tu tập Từ tâm
Ðiều cần biết trong án xứ Từ niệm

2. Án xứ Bi Vô lượng tâm

Tác niệm hướng đến 5 đối tượng tổng quát
Tác niệm hướng đến 7 đối tượng riêng biệt
Tác niệm cùng với 10 phương

3. Án xứ Hỷ Vô lượng tâm

Tác niệm hướng đến 5 đối tượng tổng quát
Tác niệm hướng đến 7 đối tượng riêng biệt
Tác niệm cùng với 10 phương 168

4. Án xứ Xả Vô lượng tâm

Sự khác biệt giữa Xả vô lượng tâm và Xả Ba-la-mật
Lối thực hành dẫn đến Kiên cố định
Việc làm đầu tiên để thực hành
Tác niệm hướng đến 5 đối tượng tổng quát
Tác niệm hướng đến 7 đ?i tượng riêng biệt
Tác niệm cùng với 10 phương
Nguyên nhân Vô lượng tâm chỉ có bốn

VI. ÁN XỨ VẬT THỰC UẾ TƯỞNG

10 Phương thức suy quán

1. Suy xét sự đi lại
2. Suy xét sự tìm kiếm
3. Suy xét đến cách thọ dụng
4. Suy xét đến chổ nương trú của vật thực
5. Suy xét đến chổ chứa đựng
6. Suy xét đến vật thực chưa tiêu hóa
7. Suy xét đến vật thực đã tiêu hóa
8. Suy xét đến kết quả
9. Suy xét đến cách bài tiết
10. Suy xét về sự nhơ bẩn

Ấn tướng - Tiến đạt - Thắng trí trong án xứ vật thực uế tưởng
Quả báu sự tu tập án xứ vật thực uế tưởng

VII. ÁN XỨ TỨ ÐẠI PHÂN QUÁN

Phương thức suy quán
Suy quán theo lối rộng rãi

- Suy quán 42 đại giới theo 13 khía cạnh

Ấn tướng -Tiến đạt - Ðạo quả
Quả báu của sự tu tập Tứ Ðại phân quán

VIII. ÁN XỨ VÔ SẮC

IX. PHẦN PHỤ GIẢI

Án xứ chỉ tịnh phân theo cõi
Án xứ phân theo Chân đế và Chế định
Án xứ phân theo cơ tánh

 

-ooOoo-

Ðầu trang | I | II-a | II-b | III | IV-a | IV-b | V | VI | VII | Mục lục

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Pháp Nhiên đã gửi tặng phiên bản vi tính (Bình Anson, tháng 10-2001).


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 21-10-2001