BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Trích Tụng
Pháp Cú Nam Tông

Hòa thượng Thích Trí Quang


Mục Lục

Phần I

Phần II

Phần III

(Chú nguyện)

1. Song song
2. Tự chế
3. Tâm ý
4. Hoa hương
5. Kẻ ngu
6. Người trí
7. La hán
8. Số ngàn
9. Ðiều ác
10. Dao gậy

11. Già yếu
12. Tự mình
13. Cuộc đời
14. Ðức Phật
15. Yên vui
16. Yêu thích
17. Giận dữ
18. Dơ bẩn

19. Sống Pháp
20. Ðường đi
21. Tạp lục
22. Ðịa ngục
23. Con voi
24. Ái dục
25. Tỳ kheo
26. Tịnh hạnh

(San sẻ)


Lời dặn khi in riêng

Ðây là tiểu phẩm viết lại phần năm "Trích Pháp Cú Nam Tông" của cuốn Ðọc Pháp Cú Nam Tông. Viết lại bằng mỗi câu bốn chữ cho dễ tụng hơn. Tụng thì mỗi lần tụng trọn tiểu phẩm hay mỗi lần chỉ tụng một vài đoạn tùy thích. Dầu tụng cách nào cũng đừng bỏ đoạn đầu (Chú nguyện) và đoạn cuối (San sẻ).

Trí Quang
PL 2544 - TL 2000

Ghi chú: Đây chỉ là phần "Trích Pháp Cú", do Hòa thượng Thích Trí Quang trích ra 236 câu kệ cho công phu trì tụng. Xin tìm đọc bộ "Đọc Pháp Cú Nam Tông" -  2 quyển - có phần dịch văn xuôi toàn bộ Pháp Cú 423 câu kệ, cùng với các chú giải và điển tích (nxb Tôn Giáo, Việt Nam, 2001).
-- Bình Anson, tháng 07-2001.


Chú Nguyện

Chúng con kính lạy
đức Phật Bổn sư
Thích Ca thế tôn
Ðệ tử chúng con
pháp danh ... ...
tên ... .... ....

Thành kính tụng niệm
Pháp cú Nam Tông.
nguyện cầu Pháp Phật
thường trú thế gian.
nguyện cầu sinh linh
yên vui đích thực,
nguyện cầu chúng con
cùng người thân thuộc
được vui của Pháp
được sống thanh bình.

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | Phần I | Phần II | Phần III

Các bản kinh Pháp Cú khác


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 24-07-2001