Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 
nt-loc_uyen.gif (2009 bytes)

Phật Giáo Nguyên Thủy

Nghi Thức Tụng Niệm

Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
Chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ
2003


nt-singha.gif (4997 bytes)

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


Mục Lục Tổng Quát

Mục Lục Chi Tiết

[1.1]

Chương I - Các Khóa Lễ Thường Tụng

I.1 Khoá Lễ Ðại Chúng

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kinh Hạnh Phúc
Kinh Từ Bi
Kinh Suy Niệm Về Nghiệp
Kinh Ðáo Bỉ Ngạn

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

I.2 Khoá Lễ Cầu An

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kinh Châu Báu
Kinh Phật Lực

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

[1.2] I.3 Khoá Lễ Sám Hối

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kinh Chuyển Pháp Luân
Sám Nguyện
Lễ Hồng Danh

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

I.4 Khoá Lễ Cầu Siêu

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kinh Vô Ngã Tướng
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Kệ Tỉnh Thức
Tam Qui
Kinh Chúc Nguyện

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

I.5 Kinh Lễ Tam Bảo

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kinh Lễ Tam Bảo Giản Lược
Xưng Tán
Kính lễ
Thỉnh Chư Thiên

[2.1]

Chương II - Phần Kinh Văn

Lễ Chánh Giác Tông
Kinh Hạnh Phúc
Kinh Từ Bi
Kinh Châu Báu
Kinh Bồ Ðề Phần
Kinh Vô Úy
Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Thắng Hạnh
Kinh Phật Lực

[2.2]

Kinh Ðáo Bỉ Ngạn
Kinh Vô Ngã Tướng
Năm Pháp Quán
Kinh Quán Niệm
Kinh Duyên Sinh
Kinh Suy Niệm Về Nghiệp
Kinh Vạn Pháp Tổng Trì
Kệ Tỉnh Thức
Kinh Chúc Nguyện
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Kinh Huân Tập Công Ðức

[2.3]

Kệ Phật Sử
Kệ Chiêm Bái Xá Lợi
Sám Nguyện
Niệm Ân Cha Mẹ
Sám Hối Cha Mẹ
Ba Pháp ấn
Kinh Ghi Ri Ma Nan Đa

[2.4]

Kinh Tứ Niệm Xứ
Kinh Lễ Bái Sáu Phương
Lễ Hồng Danh
Qui Sám
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

[3.0]

Chương III- Nghi Thức Các Ðại Lễ

III.1 Nghi Thức Đại Lễ Thánh Hội

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kệ Tụng Thánh Hội

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

III.2 Nghi Thức Đại Lễ Tam Hợp

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kệ Tụng Ðại Lễ Tam Hợp
Kinh Thắng Hạnh

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

III.3 Nghi Thức Đại Lễ Báo Hiếu

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kệ Niệm Ân Cha Mẹ
Sám Hối Cha Mẹ
Kinh Hồi Hướng Vong Linh

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

III.4 Nghi Thức Đại Lễ Tăng Y

Kệ Nhiễu Phật Ðại Lễ Tăng Y
Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kinh Ðáo Bỉ Ngạn
Kinh Huân Tập Công Đức
Kinh Chúc Nguyện

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

[4.1]

Chương IV - Các Nghi Thức Thường Dùng

IV.1 Nghi Thức Qui Y

Xưng Tán
Sám Hối Bất Thiện Nghiệp
Lời Tác Bạch Xin Qui Y
Tam Qui
Ngũ Giới
Nghi Thức Thọ Tam Qui Ngũ Giới
Xưng Tán
Lời Tác Bạch Xin Thọ Qui Giới
Tam Qui
Ngũ Giới
Qui Sám
Hồi Hướng Công Đức

Lời Tác Bạch Xin Thọ Qui Giới
Xưng Tán
Tam Qui
Bát Quan Trai Giới
Qui Sám
Hồi Hướng Công Đức

IV.2 Nghi Thức An Vị Phật

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Lễ Phật Tích

Kinh Thắng Hạnh
Sái Tịnh
Kinh Ðáo Bỉ Ngạn

Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phục Nguyện
Phổ Nguyện
Xưng Tán
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Kệ Thỉnh Pháp Sư
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

[4.2] IV. 3 Nghi Thức Trai Tăng

Xưng Tán
Tác Bạch
Hồi Hướng Công Đức

IV.4 Nghi Thức Hôn Lễ

Xưng Tán
Kỳ Nguyện
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Kinh Thắng Hạnh
Tam Qui
Hồi Hướng Công Đức

IV.5 Nghi Thức Cầu Thọ

Xưng Tán
Kỳ Nguyện
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu
Sám Hối Phụ Mẫu
Hồi Hướng Công Đức

IV.6 Nghi Thức Sám Nguyện

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Sám Nguyện
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

IV.7 Nghi Thức Thù Ân

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Sám Hối Cha Mẹ
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

IV.8 Nghi Thức Huân Tu

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Kinh Huân Tập Công Ðức
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

IV.9 Nghi Thức Cảnh Sách

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Kệ Tỉnh Thức
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

[5.0]

Chương V - Khóa Lễ Anh Ngữ

Salutation To The Buddha
Three Refuges
Five Precepts
Homage To The Buddha
Homage To The Dhamma
Homage To The Sangha
The Noble Eightfold Path
Great Discourse On Blessings
Loving-Kindness Discourse
Recollection Of Kamma
Sharing Merit

[6.0]

Chương VI - Phụ Lục

Phụ Lục 1

Cách phát âm Phạn ngữ Pāli
Cách phát âm

Phụ Lục 2

Các Ngày Lễ Và Ngày Giới
Các Ngày Trai Giới

Xuất Xứ, Ý Nghĩa Và Cách Dùng Các Kinh Văn

Kinh Hạnh Phúc
Kinh Từ Bi
Kinh Châu Báu
Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Vô Ngã
Kinh Đáo Bỉ Ngạn
Kinh Phật Lực
Kinh Thắng Hạnh
Kinh Lễ Chánh Giác Tông
Kinh Bồ Ðề Phần
Kinh Vô Úy
Kinh Quán Niệm
Kinh Duyên Sinh
Kinh Suy Niệm Về Nghiệp
Kinh Vạn Pháp Tổng Trì
Kinh Chúc Nguyện
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Kinh Ghi Ri Ma Nan Ða
Kinh Tứ Niệm Xứ
Kinh Lễ Bái Sáu Phương
Kinh Sám Nguyện
Kinh Lễ Hồng Danh
Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu và Kệ Sám Hối Phụ Mẫu
Kệ Phật Sử
Kệ Chiêm Bái Xá Lợi
Kệ Ba Pháp Ấn

Phép Tập Thiền
Nghi Thức Và Thờ Phượng

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 6.0

 

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giác Đẳng, chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ, đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 06-2003)

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 22-06-2003