BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Những Hạt Sương

Thích Chơn Thiện

Sài Gòn, 2000


Mục lục

Lời đầu
[01] Triết lý quanh đèn
[02] Cái nhìn
[03] Vấn đề sáng tạo trong lãnh vực giáo dục
[04] Chữ Hiếu và Tình người
[05] Vài nét về thái độ giáo dục của Ðức Phật
[06] Ðạo đức Phật giáo
[07] Triết lý chiếc nôi
[08] Các điểm giáo lý gặp gỡ giữa Kim Cương và Nikàya
[09] Nét chính của tư tưởng Nguyễn Du qua truyện Kim Vân Kiều và ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo qua thi phẩm này
[10] Sự đóng góp vào sự nghiệp dân tộc của tư tưởng Phật học thời Lý, Trần

Lời nói đầu

Tập sách này là một sự tập hợp các bài biên khảo đã được đăng trong các tạp chí Phật giáo. Các bài : Triết lý quanh đèn, Triết lý chiếc nôi, Cái nhìn, Những vấn đề sáng tạo, Vài nét về thái độ giáo dục của đức Phật, Ðạo đức Phật giáo, Chữ Hiếu và tình người, Giáo lý gặp gỡ giữa Kim Cương và Nikàya, Tư tưởng Nguyễn Du qua truyện Kiều và sự đóng góp vào sự nghiệp Dân tộc của Tư tưởng Phật học đời Lý, Trần đã đăng trong Tập Văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ hơn mười năm trước. Bài Mẫu người giáo dục đã đăng trong Tư Tưởng Ðại Học Vạn Hạnh năm 1973. Tác giả chọn tên của tập sách này là Những Hạt Sương và xem đó là nội dung của Hoa Ngọc Lan, tập Hai - tiếp theo tập Hoa Ngọc Lan, tập Một, xuất bản năm 1998, Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh - thân ái gửi đến các bạn đọc với tình cảm chân thành của một tu sĩ trẻ của Phật giáo Việt Nam của hơn hai mươi năm về trước.

Tỷ kheo Thích Chơn Thiện
(mùa Xuân năm 2000)

-ooOoo-

Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10


[Trở về trang Thư Mục]