BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Phật và Thánh chúng

Thích Minh Tuệ

Sài Gòn, 1990


MỤC LỤC

* Lời giới thiệu

[01] Phần Một - Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni

* Lời nói đầu

[1.01] Bài 1: Bối cảnh thời đại và danh hiệu đức Phật
[1.02] Bài 2: Thái tử Tất Ðạt Ða
[1.03] Bài 3: Thái Tử Tất Ðạt Ða xuất gia
[1.04] Bài 4: Thái Tử Ðạt Ða tu hành và thành đạo
[1.05] Bài 5: Ðức Phật giáo hóa (1)
[1.06] Bài 6: Ðức Phật giáo hóa (2)
[1.07] Bài 7: Ðức Phật giáo hóa (3)
[1.08] Bài 8: Ðức Phật Niết Bàn

[02] Phần Hai - Lược sử mười đại đệ tử

* Lời nói đầu.

[2.01] Bài 1: Ngài Xá Lợi phất
[2.02] Bài 2: Ðức Mục Kiền Liên
[2.03] Bài 3: Ngài Phú Lâu Na
[2.04] Bài 4: Ngài Tu Bồ Ðề
[2.05] Bài 5: Ngài Ca Chiên Diên
[2.06] Bài 6: Ngài Ðại Ca Diếp
[2.07] Bài 7: Ngài A Na Luật
[2.08] Bài 8: Ngài Ưu Ba Ly
[2.09] Bài 9: Ngài A Nan Ða
[2.10] Bài 10: Ngài La Hầu La

[03] Phụ Lục: Những đệ tử đặc thù của Phật

I. - Bốn chúng đại đệ tử

II.- Những đệ tử đặc thù của Phật

1 - Chu Ly Bàn Ðà Già
2 - Kiều Trần Như
3 - Ưu Lần Tần Loa Ca Diếp
4 - Văn Nhị Bách Ức
5 - Ma Ha Bà Xà Ba Ðề
6 - Liên Hoa Sắc
7 - Cư sĩ Tu Ðạt
8 - Ưu Ðà Di Tỳ Xá Khư

* Sách tham khảo

-ooOoo-

LỜI GIỚI THIỆU

Trong lịch sử tôn giáo, Ðạo Phật cũng gọi là một tôn giáo nhưng không nặng về siêu hình. Khi Mang Ðồng Tử (Maluntajaputra) hỏi Phật thế giới thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên..., Phật cho là chuyện viễn vông, không ích lợi thiết thực gì cho con người. Theo Phật, điều quan trọng là con người phải nhìn vào thực tế, giải thoát khỏi kiếp sống, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não... và gần hơn mà trọng hơn cả là san bằng các nổi bất công của xã hội, để con người được sống an bình, hạnh phúc.

Khi gặp người bị tên độc, điều cần thiết là rút tên độc, và băng bó vết thương để nạn nhân khỏi chết là chính, chứ cứ đi hỏi nguyên nhân này nọ là điều vô ích. Ðó cũng chính là nguyên nhân mà Phật từ bỏ lạc thú trần gian để xuất gia tìm đạo. Bởi thế, đạo Phật là đạo của con người, khi xã hội con người còn tràn đầy bất công, vữa nát nhiều mặt... và khi con người chưa tìm lại được bản lai diện mục của chính mình, để cứ bị cuộc đời lôi cuốn mà tha hóa.

Mặt khác, trong lịch sử nhân loại chưa có ai đang ở trên quyền cao chức trọng, phú quí vinh hoa mà dám từ bỏ để làm nhà đạo sĩ như Phật Thích Ca, vì giác ngộ và giải thoát cho nhân quần, xã hội chúng sinh. Bởi thế, theo cái nhìn có vẻ chủ quan của chúng tôi, trước khi tìm hiểu giáo lý đạo Phật, chúng ta cần tiềm hiểu cuộc đời của Phật và một số đệ tử hàng đầu của Phật. Ðó là lý do mà cũng là do sự phân công của hàng giáo phẩm, chúng tôi biên soạn một cách đại lược tài liệu học tập này với tựa đề là PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG để giảng dạy tại Trương Cơ bản Phật học và bước đầu cho tăng ni tập trung an cư trong các trường hạ ở các tự viện.

Nội dung trong tập này có 3 phần:

- Phần một, lược sử Phật Thích Ca.
- Phần hai, Thánh chúng hay cụ thể hơn là 10 đại đệ tử của Phật.
- Phần ba, Phụ lục về 4 chúng đệ tử và 8 đệ tử thuộc hàng đặc thù của Phật.

Về tư liệu cũng như khả năng và thời gian biên soạn có nhiều hạn chế, tập tài liệu học tập này còn nhiều thiếu sót, chưa đạt yêu cầu. Kính mong chư tôn giáo phẩm, quí Phật tử xa gần niệm tình thứ xả và chỉ giáo cho. Chúng tôi cũng kính tri ân quí vị đã nhiệt tình giúp đỡ nhiều mặt để tập Phật và Thánh chúng được ấn hành.

Phật Ðản 2533 - 1989
Thích Minh Tuệ.

-ooOoo-

Ðầu trang | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 3 | Mục lục

Chân thành cám ơn Đại đức Giác Đồng đã gửi tặng phiên bản điện tử (Bình Anson, 07-2001)


[Trở về trang Thư Mục]