BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY -THERAVÀDA

ÐẠI VƯƠNG THỐNG SỬ - MAHÀVAMSA

Tỳ kheo MINH HUỆ dịch

PL. 2539 - TL. 1995


Mục lục

[01]

01. CUỘC VIẾNG THĂM CỦA ÐỨC NHƯ LAI
02. DÒNG DÕI CỦA MAHÀSAMMATA
03. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ NHẤT
04. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ HAI

[02]

05. CUỘC KIẾT TẬP LẦN THỨ BA

[03]

06. SỰ ÐI ÐẾN CỦA VIJAYA
07. SỰ TÔN VƯƠNG VIJAYA
08. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUVÀSUDEVA
09. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA ABHAYA
10. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA PANDUKÀBHAYA

[04]

11. SỰ PHONG VƯƠNG CỦA DEVÀNAMPIYATISSA
12. SỰ CẢI CHÁNH CHO NHIỀU XỨ SỞ
13. MAHINDA ÐẾN ÐẢO TÍCH LAN
14, SỰ ÐI VÀO KINH ÐÔ

[05]

15. SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ MAHÀVIHÀRA
16. SỰ TIẾP NHẬN TỊNH XÁ CETIYAPABBATA-VIHÀRA
17. SỰ ÐẾN CỦA XÁ LỢI

[06]

18. SỰ TIẾP NHẬN CÂY ÐẠI BỒ ÐỀ
19. SỰ ÐI ÐẾN CỦA CÂY BỒ ÐỀ
20. TRƯỞNG LÃO VIÊN TỊCH
21. NĂM VỊ VUA

[07]

22. SỰ SANH CỦA HOÀNG TỬ GÀMANI
23. SỰ TUYỂN MỘ QUÂN BINH
24. CUỘC CHIẾN GIỮA HAI ANH EM

[08]

25. SỰ CHIẾN THẮNG CỦA DUTTHAGÀMATI
26. SỰ HIẾN DÂNG TỊNH XÁ MARICAVATTIVIHÀRA
27. SỰ HIẾN DÂNG THANH ÐỒNG ÐIỆN
28. SỰ CÓ ÐƯỢC VẬT LIỆU XÂY DỰNG ÐẠI BẢO THÁP

[09]

29. SỰ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ÐẠI BẢO THÁP
30. SỰ XÂY DỰNG PHÒNG XÁ LỢI
31. SỰ TÔN TRÍ XÁ LỢI

[10]

32. SỰ ÐI VÀO CÕI TRỜI ÐÂU SUẤT
33. MƯỜI VỊ VUA
34. MƯỜI MỘT VỊ VUA

[11]

35. MƯỜI HAI VỊ VUA
36. MƯỜI BA VỊ VUA
37. VUA MAHASENA

-ooOoo-

Ðầu trang | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11| Mục lục

Chân thành cám ơn Đại đức Giác Đồng đã gửi tặng phiên bản vi tính.
(Bình Anson, tháng 08-2001)

(Xem thêm bản Anh ngữ: The Mahavamsa - The Great Chronicle of Lanka)


[Trở về trang Thư Mục]
updated: 09-05-2003