Contents

BuddhaSasana Web Page

Vietnamese, with Unicode Times font

What's new

Tư liệu mới


Tháng 7-2009

(*) Kinh Ngọc Quý (Dhammapada). Tỳ khưu Giác Hạnh chuyển thơ (thể lục bát).
(*) Kinh Ngọc Quý 2 (Dhammapada). Tỳ khưu Giác Hạnh chuyển thơ (thể 5 chữ).
(*) Căn của Ý Thức. Cư sĩ Liễu Pháp.

English articles:

Restoration of Bhikkhuni Order:
(*) On the restoration of Bhikkhuni Order (1) - Selected articles
(*) On the restoration of Bhikkhuni Order (2) - Selected articles
(*) On growing a Theravadan Nuns' Sangha in Britain
(*) The First Buddhist Nun. Rev. Sarika Dharma
(*) Restoring the Order of Nuns to the Theravaadin Tradition. Senarat Wijayasundara
(*) Interview with the Venerable Bhikkhuni Kusuma. Pennie White
(*) Buddhist women. Bimala Churn Law.
(*) The Revival of Bhikkhunī Ordination in the Theravāda Tradition. Bhikkhu Bodhi.
(*) Lineage of Bhiksuni Vinaya. Committee of Western Bhiksunis.
(*) On the Bhikkhuni Question:  An Interview with Ajahn Brahmavamso. Nissara Horayangura.
(*) Bhikkhunis in Theravada. Ajahn Sujato

Ph.D. Theses:
(*) A Critical Study of the Social Dimension of the Causes and Conditions that influenced the Origin of the Buddhist Vinaya. Bhikkhu Giac Hanh.
(*) The Connection Between Atta and Dukkha -- Buddhist Analysis of Human Experience and the Ways to Transcend Unsatisfactoriness Bhikkhuni Dhammanandā Nguyen Huong.
(*)
Dissent and Protest in the Ancient Indian Buddhism. Ven. Thich Nghiem Quang.

(*) The Mind in Early Buddhism. Venerable Thich Minh Thanh.
(*) The Concept of Personality Revealed through the Pancanikaya. Venerable Thich Chon Thien. 

* Hình ảnh:

* Đĩa CD Phật học BuddhaSasana: phiên bản 9.07 (July 2009), hiệu chỉnh, cập nhật, và bổ sung với các tư liệu kể trên. Chi tiết: ấn tống đĩa CD. Liên lạc: [email protected] [email protected]

-ooOoo-

Ðầu trang


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 25-06-2009