Anh Phat 01-02

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Life of the Buddha
Cuộc Ðời Ðức Phật - Tranh Minh Họa


01 02
thai-lifbud-01.gif (62310 bytes) thai-lifbud-02.gif (56331 bytes)
The Bodhisatta (Buddha-to-be) was invited by Brahma and Four Celestial Kings to be born in the world from Tusita Heaven.

Từ cung trời Ðâu-suất, Bồ-tát được Phạm thiên và Tứ Thiên vương thỉnh mời tái sinh xuống thế.

In the day Sirimahamaya, the Buddha's mother, conceived a child, she had dreamt that there was a white elephant descended from the silver and golden mountains and brought her a lotus.

Khi Hoàng hậu Maha Ma-da, mẹ của Ðức Phật, thụ thai, bà nằm mộng thấy một voi trắng từ một ngọn núi vàng bạc mang một đóa hoa sen đến dâng cho bà.

[Mục Lục][01-02][03-04][05-06][07-08][09-10][11-12][13-14]
[15-16][17-18][19-20][21-22][23-24][25-26]][27-28][29-30][31-32]


Source: Post Cards from S. Dhumphakdi & Sons Publisher, Bangkok, Thailand


[Trở về trang Thư Mục]