Anh Phat 07-08

BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Life of the Buddha
Cuộc Ðời Ðức Phật - Tranh Minh Họa


07 08
thai-lifbud-07.gif (55135 bytes) thai-lifbud-08.gif (54546 bytes)
Wedding Ceremony: The gods gave the holy water from the conch when Prince Siddhatha married Princess Yasodhara. The prince was very happy in his three palaces all days and nights.

Lễ Thành hôn: Các vị trời đến rải nước chúc phúc từ vỏ sò khi Thái tử Sĩ-đạt-đa kết hôn với Công chúc Da-du-đà-la. Thái tử sống hạnh phúc trong ba cung điện trong mọi ngày và đêm.

One day Prince Siddhattha went into the city and saw the four signs of and old man, a man afflicted with a loathsome, a corpse, and an ascetic. He appreciated the last one.

Ngày nọ, Thái tử Sĩ-đạt-ta dạo chơi trong thành và thấy bốn dấu hiệu của một ông già, một người bệnh hoạn, một tử thi, và một ẩn sĩ. Ngài trân quý dấu hiệu sau cùng.

[Mục Lục][01-02][03-04][05-06][07-08][09-10][11-12][13-14]
[15-16][17-18][19-20][21-22][23-24][25-26]][27-28][29-30][31-32]


Source: Post Cards from S. Dhumphakdi & Sons Publisher, Bangkok, Thailand


[Trở về trang Thư Mục]